Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold | CITES

Merking av villfugl - risiko for dyrevelferd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 30.04.2024

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere om merking av villfugl utgjør en risiko for fuglenes velferd.

Prosjektet er en oppdatering av en risikovurdering som VKM gjorde for Mattilsynet i 2013. Den nye vurderingen er et fellesoppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Oppdraget

Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker oppdatert kunnskap om hvordan innfangning, håndtering og merking påvirker fuglene.

VKM skal beskrive ny kunnskap om metodene som er presentert i rapporten fra 2013, og eventuelle endringer i metodene som også endrer risikobildet.

VKM skal også beskrive metoder som ikke er nevnt i rapporten fra 2013.

Hvis det er mulig, skal VKM vurdere hvilken risiko som metodene utgjør for fuglene, både direkte og i et livsløpsperspektiv.

I tillegg er VKM bedt om å beskrive risikoreduserende tiltak.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

Vurderingen strekker seg over fagområder for tre av VKMs faggrupper, og skal godkjennes av en egen godkjenningsgruppe. Godkjenningsgruppa består av:

Vurderingen skal etter planen publiseres ved utgangen av april 2024.

Kontakt

Andre populære artikler