Dyrehelse og dyrevelferd

Dyreveldferdsmessig risikovurdering - fangst og hold av villtorsk

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 01

Publisert: 05.01.2005

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er bedt av Mattilsynet om å foreta risikovurderinger av dyrevernmessige forhold knyttet til innfanging og hold av villtorsk (eventuelt også annen marin villfisk). Denne oppgaven er behandlet av Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.

Faggruppen konkluderer med at det er overveiende sannsynlig at torsk påføres smerte, frykt og stress ved innfanging, håndtering og hold.

Håndtering og hold kan imidlertid gjennomføres på en skånsom måte og trenger i seg selv ikke påføre langvarig lidelse hvis torsken restitueres fra fangststress og skader innen rimelig tid.

Faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har ikke funnet det mulig ut i fra tilgjengelig metodikk på området å utføre risikovurderinger i ordinær betydning på spørsmålene som Mattilsynet reiser.

Med risikovurdering i ordinær betydning menes en risikoanalyse basert på identifisering av fare (i dette tilfelle faren for at torsken skal lide), karakterisering av lidelsen, i hvor stor grad den aktuelle organisme utsettes for faren og beskrivelse av risikoen for lidelse. 

Faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd besluttet 08.09.04 å gi Havforskningsinstituttet med bistand fra andre relevante fagmiljøer i oppdrag å lage en utredning som grunnlag for faggruppens vurdering.

Denne utredningen foreligger som rapporten "Fangstbasert havbruk. En utredning om fangst og hold av villtorsk og andre marine arter, velferd og risiko. 

Faggruppen konkluderer med at det er overveiende sannsynlig at torsk påføres smerte, frykt og stress ved innfanging, håndtering og hold. Håndtering og hold kan imidlertid gjennomføres på en skånsom måte og trenger i seg selv ikke påføre langvarig lidelse hvis torsken restitueres fra fangststress og skader innen rimelig tid.

Kunnskap om de velferdsmessige forhold som er kommet fram i denne rapporten, kan legges til grunn for eventuell vern av villtorsk som skal leve noen tid etter innfanging.

Mattilsynet har bedt om en utdyping av enkelte deler av faggruppens vurderinger. Det vil derfor kunne komme et tillegg til rapporten senere.

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler