Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere hvor sannsynlig det er at en fare som vi kjenner, fører til skade. I tillegg må vi vurdere hvor alvorlig skaden er.

Når vi skal vurdere risiko, går vi gjennom, sammenstiller og vurderer tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon. Vi beskriver faren, vurderer mulige effekter og beregner eksponeringsnivå.

Vitenskapelige resultater og data som VKM benytter i sine risikovurderinger, kommer fra fagfellevurderte vitenskapelige artikler og publiserte dokumenter. Det omfatter risikovurderinger fra nasjonale eller internasjonale virksomheter, og fra nasjonal og internasjonal kartlegging og overvåking. I forbindelse med vurdering av godkjenningssøknader, gjennomgår VKM også dokumentasjon som søker har sendt inn.

VKM følger gjeldende internasjonale prinsipper og metodikk innen fagområdene som faggruppene har ansvar for.

Steg 1

Behov

Behov for risikovurdering kan for eksempel oppstå fordi det er avdekket at en matvare eller et dyrefôr har høyt innhold av et farlig stoff, fordi myndighetene skal utvikle nytt regelverk på et område, eller gi råd til forbrukerne.

Steg 2

Planlegge

Mattilsynet eller Miljødirektoratet tar initiativ til en risikovurdering. VKM utformer oppdraget i dialog med oppdragsgiver og beslutter hvilken/hvilke faggrupper som skal gjøre vurderingen. Mattilsynet legger mange av bestillingene til VKM ut på høring. I noen tilfeller tar VKM selv initiativ til en risikovurdering.

Steg 3

Vurdere

VKM beskriver faren som er identifisert, vurderer mulige effekter og beregner eksponeringsnivå. Risikoen vurderes ved å kombinere sannsynligheten for at en skade inntreffer og alvorlighetsgraden av den eventuelle skaden.

Faggruppene eller Hovedkomiteen er faglig ansvarlig for risikovurderingene. Ved behov hentes også eksterne eksperter inn. Vitenskapelige medarbeidere i sekretariatet er prosjektledere for risikovurderingene.

Steg 4

Publisere

Risikovurderingen ferdigstilles og oversendes Mattilsynet eller Miljødirektoratet med sperrefrist. Når sperrefristen utløper, publiseres risikovurderingen på VKMs nettsider.

STEG 1

Behov-utforming av oppdrag

Varsel om oppdrag

Varsel om nytt oppdrag fra Mattilsynet, og/eller Miljødirektoratet

Prioritering av oppdrag

Første utkast til oppdrag

Dialog om oppdrag

Eventuell offentlig høring av oppdraget

Endelig oppdrag

STEG 2

Planlegging av arbeidet

Hva og hvem trengs?

Hvordan skal oppdraget løses? Hvilken kompetanse og data trengs?

Oppnevning av faglig leder, prosjektleder, prosjektgruppe, fagfeller

Beslutning om hvilken faggrupper(r) som skal godkjenne kunnskapssyntesen​

Tagg

Godkjenning av oppstart med mer

STEG 3

Ekspertvurdering

Finner, vurderer, sammenstiller

Vitenskapelig dokumentasjon

Når vi skal vurdere risiko, går vi gjennom, sammenstiller og vurderer tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon. Vi beskriver faren, vurderer mulige effekter og beregner eksponeringsnivå.

Benytter seg av

Vitenskapelige resultater og data

Vitenskapelige resultater og data som VKM benytter i sine risikovurderinger, kommer fra fagfellevurderte vitenskapelige artikler og publiserte dokumenter. Det omfatter risikovurderinger fra nasjonale eller internasjonale virksomheter, og fra nasjonal og internasjonal kartlegging og overvåking.

Søker dokumenterer

Godkjenningssøknader

I forbindelse med vurdering av godkjenningssøknader, gjennomgår VKM også dokumentasjon som søker har sendt inn.

Følger internasjonale standarder

Prinsipper og metodikk

VKM følger gjeldende internasjonale prinsipper og metodikk innen fagområdene som faggruppene har ansvar for.

STEG 4

Evaluering og publisering

Oppdragsgiver og øvrige involverte evaluerer arbeidet​

Oppdragsgiver bruker kunnskapssyntesen som grunnlag for regelverksutvikling søknadsbehandling innspill til departementene

VKM publiseres i VKM Report, på vkm.no.