Listeria helseråd - spørsmål og svar

Av: Olaug Taran Skjerdal, medlem i faggruppen for hygiene og smittestoffer

SIST OPPDATERT: 04. august 2021

Kan jeg finne ut om en matvare har listeria før jeg spiser maten? Hjelper det å varmebehandle maten? Hvilke forholdsregler kan jeg ta hjemme? Se disse og flere spørsmål og svar om Listeria.

Spørsmål og svar for forbrukere

Finnes det matvarer som er helt trygge for Listeria, eller er all mat utsatt for Listeria?

Svar: Ja. Mat som aldri inneholder Listeria, for eksempel mat som er varmebehandlet i pakken, er trygg. Videre er sure og tørre matvarer trygge fordi de ikke gir vekst av Listeria. Fullkonserverte produkter er også trygge av samme grunn. Lettkonserverte, lettsaltede og lignende produkter er trygge tidlig i lagringstiden, men sannsynligheten for sykdom øker jo lenger ut i lagringstiden man kommer.

Kan jeg finne ut om en matvare har listeria før jeg spiser maten?

Svar: Listeria kan i prinsippet finnes i alle matvarer, med mindre maten er varmebehandlet eller bakteriene er drept på andre måter uten at den er håndtert før pakking. Dessverre påvirker ikke Listeria smak og lukt på maten i særlig stor grad. Dette betyr at du ofte ikke kan "lukte deg til" om maten kan gi listeriose eller ikke. Men, om holdbarhetstiden er satt slik at Listeria ikke kan vokse til høyere konsentrasjon en grenseverdien i lovverket fram til utløpsdatoen, og både produsent og forbruker har produsert, lagret og brukt maten i henhold til plan, skal mengden Listeria i maten være så liten at risikoen for listeriose er svært liten.

Hjelper det å fryse mat for å drepe listeriabakterier?

Svar: Nei, Listeria overlever frysing.

Hjelper det å varmebehandle maten?

Svar: Ja, Listeria tåler ikke varmebehandling. Men, det er viktig å sikre at hele maten er gjennomvarmet slik at det ikke blir steder der bakterien kan overleve. Maten bør gjennomvarmes til det kaldeste punktet holder 75 grader. Deretter bør maten hvile slik at varmen jevner seg ut.

Hvilke grupper i befolkningen er spesielt utsatt for listeriose?

Svar: Gravide, barn, eldre og personer med nedsatt immunforsvar er utsatte grupper.

Hvis jeg er gravid – hvordan kan jeg forsikre meg om at maten jeg skal spise er trygg?

Svar: Følg råd som gis på Mattilsynets nettsider. I tillegg kan de risikoreduserende tiltakene i rapporten følges. En gravid bør generelt spise maten tidlig i lagringsperioden, og unngå å spise rester fra åpnede pakninger der beskyttende atmosfære er borte. Andre i familien kan gjerne spise rester og mat opp mot holdbarhetstidens utløp.

Hva bør jeg se etter av merking på varene når jeg er i butikken?

Svar: Se etter datomerkingen (se over)

Hvilke forholdsregler kan jeg ta hjemme?

Svar: Sørg for at temperaturen i kjøleskapet er kald nok. Pakk inn varer slik at risikovarer ikke kommer i kontakt med andre matvarer. Hold god kjøkkenhygiene. La de andre i familien spise rester som ikke varmebehandles.

Hvor syk kan jeg bli hvis jeg spiser mat med listeriabakterie?

Svar: det finnes to typer listeriose. Foster og utsatte forbrukere kan få en meget alvorlig infeksjon som kan føre til død og varige skader. Normalt friske forbrukere får oftest "bare" influensalignende og mildere symptomer.

Er listeriabakterien like aggressiv i alle matvarer, eller trives den best i noen typer?

Svar: Så langt vi kjenner til i dag, er noen Listeriastammer mer aggressive enn andre, og sannsynligheten for sykdom øker jo høyere konsentrasjon det er av bakterien. Bakterien vokser raskere i noen matvarer enn i andre. Imidlertid er det en forutsetning for sykdom at bakterien når fram til tarmen. Matvarer som gir maten beskyttelse slik at den lettere overlever gjennom fordøyelsen hos forbruker, kan derfor gi sykdom ved lavere konsentrasjon. Dette er et felt der det kommer stadig nye forskningsresultater, slik at innsikten vil øke.

Hvilke matvarer finnes listeria oftest i?

Svar: Listeria finnes oftere i sjømat enn i kjøtt og ost, men likevel er det flere rapporterte sykdomsutbrudd med kjøtt, ost og i den senere tid frukt og grønnsaker enn det er med sjømat. Årsaken til dette er ikke kjent, men en av flere mulige forklaringer er at vi spiser oftere og større porsjoner av kjøtt, ost og grønnsaker uten varmebehandling enn vi gjør av fisk.

Spørsmål og svar for produsenter og butikker

Må matprodusenter og matbutikker legge om praksis for lagringstid for matvarer som kan inneholde Listeria?

Svar: Kjølelagring er viktig for å hindre vekst av Listeria i matvarer. Temperatur 4 grader eller kaldere er spesielt viktig når maten skal lagres noen dager. Det gjelder både hos produsent, i butikk og hos forbruker.

Hva må produsenter og butikker først og fremst være opptatt av?

Svar: Å sikre temperaturen på kjølelager og at matvarer er riktig pakket. Holdbarhetstiden til matvaren skal settes slik at Listeria ikke kan vokse til høyere konsentrasjoner enn grenseverdien i lovverket. Det gir sikkerhetsmargin, slik at utsatte forbrukere ikke får listeriose av maten. Matvarer som gir rask vekst av Listeria slik at maten blir utrygg før den får dårlig lukt og smak, skal merkes slik at det framgår at maten ikke skal spises etter at holdbarhetstiden er gått ut.

Hvorfor skal bransjen ta ansvar for at forbrukeren får ferskest mulig produkter?

Svar: Dette gir utsatte forbrukere mulighet til å velge matvarer tidlig i holdbarhetstiden. Det er viktig fordi Listeria kan vokse i noen matvarer.

Når stopper ansvaret til bransjen og når begynner det hos forbruker?

Svar: Bransjen skal ifølge Matloven sette holdbarhetstid ut fra forhold som er rimelig å forvente helt fram til maten spises. Det betyr ikke at de skal ta hensyn til verst tenkelige tilfelle, som at forbruker tar med seg maten på tre dagers telttur i sommervarmen. Et godt prinsipp er å legge inn en sikkerhetsmargin for at kjøleskap hos forbruker ofte har høyere temperatur enn kjølerom hos produsent og i butikk. Forbruker har ansvar for å følge anbefalt temperatur og bruk som er angitt på pakken. Det er en stadig diskusjon om hvor klar merkingen må være for å hindre feilbruk, men trygg mat er uansett et samarbeid mellom produsent, butikk og forbruker. Alle ledd skal holde kjølekjeden og bruke maten iht til intensjonen.

Risikovurdering av listeria i utvalgte matvarer

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort en risikovurdering av listeria i utvalgte matvarer på oppdrag fra Mattilsynet. Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet skal gå gjennom og oppdatere helseråd om Listeria monocytogenes til gravide og andre utsatte grupper.

Du kan lese risikovurderingen her.

NØKKELORD:

Smittestoffer