Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte maisen MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS‐40278‐9 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA‐GMO‐NL‐2018‐151)

Bestilt:

Rapportnr: 2023:05

Publisert: 06.01.2023

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS‐40278‐9. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag Pdf, 295.5 kB, åpnes i nytt vindu. fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS‐40278‐9

Genmodifisert mais MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS‐40278‐9 (EFSA‐GMO‐NL‐2018‐151) er utviklet ved konvensjonell kryssing av genmodifiserte mais MON 89034, 1507, MIR162, NK603 og DAS‐40278‐9. Maisen uttrykker transgenene cry1A.105, cry2Ab2, cry1F, Vip3Aa20, cp4 epsps, pat, aad-1 og phosphomannose isomerase (PMI). PMI benyttes som seleksjonsmarkør i produksjonen av MIR162. Transgenene gjør maisen resistent mot planteskadegjørende, samt tolerant mot ugressmiddelene 2,4-D, glufosinate og glyfosat.

VKM har vurdert dokumentasjonen i søknad EFSA‐GMO‐NL‐2018‐151 og EFSAs risikovurdering av den genmodifiserte maisen. VKM konkluder med at søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte mais MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS‐40278‐9 er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr.

De genetiske endringene i mais MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS‐40278‐9 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er derfor tilstrekkelig også for norske forhold. Ettersom det ikke har blitt identifisert særnorske forhold som gjelder egenskaper ved maisen har ikke VKMs GMO panel utført en fullstendig risikovurdering av maisen.

Om oppdraget

VKMs oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging. Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt