Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vitenskapelig høring av genmodifisert raps MON 94100 x MON 88302 x RF3 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad GMFF-2022-11270 (#180))

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 25.09.2023

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av genmodifisert raps MON 94100 x MON 88302 x RF3. Rapsen er søkt godkjent for import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Miljødirektoratet (Mdir), vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har gjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert raps MON 94100 x MON 88302 x RF3

Raps MON 94100 × MON 88302 × RF3 ble produsert ved å krysse de genmodifiserte plantene MON 94100, MON 88302 og RF3 ved hjelp av tradisjonelle avlsmetoder. Den kryssede hybriden uttrykker enzymet DMO (fra MON 94100) som gir toleranse for ugressmiddelet dicamba, enzymet CP4 EPSPS (fra MON 88302) som gir toleranse for ugressmiddelet glyfosat, og enzymet PAT/bar (fra RF3) som gir toleranse for ugressmiddelet glufosinat-ammonium. Den kryssede hybriden uttrykker i tillegg genet barstar (fra RF3), som kan brukes til å gjenopprette fertilitet i enkelte hannsterile rapslinjer.

VKM konkluderer at den vitenskapelige dokumentasjonen som følger søknaden for den genmodifiserte rapsen MON 94100 x MON 88302 x RF3 er tilstrekkelig for risikovurdering, og i samsvar med EFSA veiledning for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat og fôr. VKMs GMO-panel anser ikke at genmodifiseringene i MON 94100 x MON 88302 x RF3 vil innebære en særegen helse- eller miljørisiko i Norge, sammenlignet med EU-land.

VKM hadde derfor ingen innspill til EFSA vedrørende søknad GMFF-2022-11270.

Tidligere vurderinger av genmodifisert raps MON 94100 x MON 88302 x RF3

Nei

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler