Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Boxer

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 26

Publisert: 23.06.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en risikovurdering av plantevernmiddelet Boxer med hensyn til virksomt stoff og preparat. Boxer er et nytt ugrasmiddel med prosulfokarb som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent i høstkorn.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Prosulfokarb er farlig ved svelging og kan gi allergi ved hudkontakt. For preparatet kan det være en risiko for kjemisk lungebetennelse ved svelging og det er vist å være hudirriterende og allergifremkallende ved hudkontakt.

2) Kritisk effekt for prosulfokarb toksisitet er reduksjon av kroppsvekt. I tillegg ses effekter på nyre (rotte), lever og beinmarg (hund). Gjentatte høye doser påvirker nervesystemet og gir noe hemming av kolinesterase.

3) Det ble funnet økt antall lungeadenomer hos mus, pheochromocytomer og leveradenomer hos rotte, men økningene er ikke statistisk signifikante, og/eller er innenfor historiske kontrolldata. Det er derfor ikke sterke nok holdepunkter til å konkludere at prosulfokarb er kreftfremkallende. Stoffet er heller ikke vist å være gentoksisk.

4) I teratologiforsøk er statistisk signifikant redusert kroppsvekt sett hos avkom. Det er imidlertid ikke holdepunkter for å si at prosulfokarb er reproduksjonsskadelig eller fosterskadelig.

5) ADI foreslås satt til 0,005 mg/kg kv/dag basert på 2 års forsøk med rotte der NOAEL ble satt til 0,5 mg/kg kv/dag og med en usikkerhetsfaktor på 100 basert på redusert kroppsvektøkning hos hunner.

6) AOEL foreslås satt til 0,007 mg/kg kv/dag basert på 90-dagers forsøk med rotte med NOAEL på 1 mg/kg kv/dag og en usikkerhetsfaktor på 100 korrigert for 72% opptak fra tarm basert på redusert kroppsvektøkning og effekt på nyrer hos hanner. ARfD forslås satt til 0,1 mg/kg kv/dag basert på teratologiforsøk i rotte med maternell NOAEL på 10 mg/kg kv/dag og en usikkerhetsfaktor på 100
basert på redusert kroppsvektøkning og økt nyre- og levervekt.

7) Eksponeringsberegninger viser overskridelser med verdier på henholdsvis 124 og 156 prosent av AOEL med bruk av fullt verneutstyr i tysk modell og Europoem. Innleverte feltforsøk med preparatet viser imidlertid en eksponering på 5% av AOEL (75-percentilen) ved bruk av verneutstyr (hansker og
overtrekksdress). Ved worst-case (maksimumsverdier) kommer eksponeringen opp i 51% av AOEL. Faggruppen anser at bruk av Boxer vil representere minimal helserisiko med bruk av verneutstyr som hansker og overtrekksdress. Faggruppen anser også risikoen for minimal ved opphold i eller arbeid med sprøytet kultur.

8) Prosulfokarb binder seg meget sterkt til jord. Likevel viser forsøk at stoffet har middels til høy nedbrytning under aerobe forhold, mens den er moderat under anaerobe forhold. Faggruppen vurderer at akkumulering i jord er lite sannsynlig.

9) I vann-sediment forsøk har stoffet vist persistens med DT50 på 264 dager. Faggruppen mener at de foreliggende studier tilsier at sannsynligheten for akkumulering i vann/sediment er høy.

10) Prosulfokarb har middels potensial for fordampning og en rask nedbrytning i luft er beregnet i modeller. Basert på dette synes stoffet å ha lavt potensial for atmosfærisk transport, men funn av prosulfokarb i regnvann i Sverige med konsentrasjon er opp til 0,4 ug/l kan imidlertid antyde lufttransport.

11) Faggruppen vurderer risikoen for effekter på terrestriske organismer som minimal bortsett fra risikoen for effekter på andre leddyr knyttet til plantemateriale i kulturen, som vurderes som svært stor. Avdrift fra kulturen forventes ikke å påvirke leddyr i kantvegetasjonen.

12) Med bruk av en 10 meter sikkerhetssone under sprøyting overskrides ikke grenseverdien for noen akvatiske organismer, bortsett fra en liten overskridelse (103% av grenseverdi) for akutt giftighet for invertebrater. Faggruppen mener at dette kan aksepteres siden beregningene tar utgangspunkt i en sprøytedose som er 1,7 ganger den omsøkte bruken av stoffet.

13) På bakgrunn av et mikrokosmosforsøk foreslår EFSAs ekspertmøte en NOEC på 0,015 mg v.s./l (initiell konsentrasjon). Faggruppen mener at det bør benyttes en usikkerhetsfaktor på 5 for ekstrapolering til norske forhold. TER-beregningen baseres derfor på grenseverdi på 0,003 mg/l. Maksimal beregnet  eksponeringskonsentrasjon på 0,0043 mg/l tilsvarer 142% av grenseverdien. Faggruppen mener at dette kan aksepteres siden beregningene tar utgangspunkt i en sprøytedose som er 1,7 ganger den omsøkte bruken av stoffet.

14) Samlet risiko for effekter på akvatiske organismer ved omsøkt bruk av Boxer vurderes som minimal forutsatt en sikkerhetssone på 10 meter.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler