Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 43

Publisert: 08.07.2005

Hovedbudskap:

I forbindelse med Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av plantevernmidler, har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fått i oppdrag å gjøre en risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus. Risikovurderingen skal omhandle eventuelle skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig.

Comet Plus er et nytt preparat med to virksomme stoffer, pyraklostrobin og fenpropimorf, som begge er godkjent i andre preparater i Norge. Comet Plus søkes godkjent mot soppsykdommer i korn.

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet og vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM på et møte 14. juni 2005.

I tillegg til faggruppens medlemmer deltok fem ad hoc-eksperter i vurderingen Det er Faggruppe 2 sin oppfatning at 1) effektene av den omsøkte bruk av Comet Plus på human-/dyrehelse ikke gir grunn til bekymring, 2) at miljøeffektene av den omsøkte bruk av Comet Plus gir grunn til betydelig bekymring. 

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler