CITES

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter

Bestilt:

Rapportnr: 2020:02

Publisert: 14.02.2020

Hovedbudskap:

En rekke arter av ville dyr og planter kan bli bedre beskyttet mot handel i Norge. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort en vitenskapelig vurdering av trusselbildet til 123 ulike arter.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Bakgrunnen er at konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora (CITES) åpner for at medlemsland kan ha strengere nasjonal regulering av arter som står på CITES´ lister, enn CITES selv har. Det har blant annet EU gjennomført. De 123 artene som VKM har vurdert, står på EUs lister, og er bedre beskyttet i EU-land enn i Norge.

Arter fra seks taksonomiske grupper

VKM har vurdert arter eller grupper av arter fra seks taksonomiske grupper: pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, planter og terrestriske invertebrater, det vil si virvelløse dyr som lever på landjord.

Seks av artene har bestander som er etablert i Norge. Det gjelder hvalross, sivhauk, myrhauk, vepsevåk, apollosommerfugl og marisko. Tre har hatt bestander i Norge tidligere: fettblad, glente og klippedue. 25 av artene er observert i Norge en eller flere ganger.

VKM har blant annet gjennomgått tilgjengelig informasjon om artenes biologi, dagens utbredelse, bestandsstørrelser og utviklingstrender for bestandene. VKM har også gjennomgått informasjon om behov for bevaring, bevaringstiltak og status for lovlig og ulovlig handel. På bakgrunn av denne kunnskapen, har VKM vurdert om handel kan påvirke artenes overlevelsesevne.

Revisjon av artslistene til Norges CITES-forskrift

Vurderingen er vitenskapelig kunnskapsgrunnlag i Miljødirektoratets revisjon av artslistene til Norges CITES-forskrift. Miljødirektoratet vil også benytte evalueringene av artene i behandling av søknader om import og eksport av arter på CITES-listen.

Kontakt

Eli K. Rueness

Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

M: 99 22 59 24

Andre populære artikler