Hygiene og smittestoffer

Kommentar til rapport fra den franske vitenskapskomiteen Afssa vedrørende skrapesyke

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 05

Publisert: 14.02.2007

Hovedbudskap:

Den franske vitenskapskomiteen Afssa har laget en rapport vedrørende skrapesyke fremlagt på et arbeidsgruppemøte om TSE i Brussel den 22. januar 2007. I rapporten stilles det blant annet spørsmål ved påliteligheten ved tester som skiller Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) fra andre ransmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) hos småfe og om det er noen fare for smitte til menneske ved å tillate slakt av småfe fra flokker med skrapesyke. Europakommisjonen har sendt rapporten til EFSA for kommentarer.

Mattilsynet har bedt VKM om å kommentere Afssa sin rapport, og da i første rekke forholdene rundt atypisk skrapesyke. Faggruppe for hygiene og smittestoffer og faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd ved VKM har gjennomgått Afssas rapport og har blant annet konkludert med at det ikke er noe vitenskapelig nytt som fremkommer i rapporten. 

Den er likevel viktig siden den understreker usikkerhetene rundt den begrensede viten om TSE hos sau og anbefaler en mer føre-var-tilnærming for kontroll av TSE hos sau, noe som de ovennevnte faggruppene i hovedsak slutter seg til.

VKMs rapport er oversendt Europakommisjonen i Brussel om TSE 16. februar 2007.

Kontakt

Andre populære artikler