CITES

Import av trofeer av leopard fra Namibia: vurdering av risiko for bestandens overlevelse

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 03.05.2022

Hovedbudskap:

Per i dag er det usannsynlig at import av trofeer av leopard fra Namibia vil være ødeleggende for artens overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Konklusjonen er blant annet basert på en revisjon av den namibiske trofejaktkvoten, som dyrekomiteen i Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) nylig har utført.

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for CITES i Norge.
VKM utarbeider såkalte Non-Detriment Findings (NDF) i tråd med metodikk publisert av CITES og Verdens naturvernunion (IUCN). I en NDF inngår artens biologiske særtrekk, nasjonal og global status. Det vil si utbredelse, antall, bestandstrender og trusler, forvaltning, kontroll og overvåkning av eventuell handel, og bevaringstiltak.

VKM har gått gjennom tilgjengelige data om biologi og bestandsutvikling for leopard globalt og spesifikt for bestanden i Namibia. VKM har oppsummert de viktigste truslene mot leopardens videre overlevelse. Oppsummeringen er basert på publiserte data og på korrespondanse med forskere som jobber med arten lokalt i Namibia.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie