Nye tall om rester av plantevernmidler i mat, de fleste under grenseverdiene

EFSAs siste rapport om rester av plantevernmidler i mat er nå tilgjengelig. Den gir et øyeblikksbilde av restnivåene som finnes i et utvalg av vanlige matvarer i Europa.

Stort antall prøver analysert

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, har sammenlignet 110 829 matprøver fra EU, Norge og Island i 2022. Konklusjonen er at 96,3 prosent av prøvene ligger under grensen for tillatte nivåer.

Funn fra det EU-koordinerte programmet (EUs MACP)

I EUs MACP analyseres prøver som er tilfeldig samlet inn, fra 12 matvarer. I 2022 var epler, jordbær, fersken, vin (rød og hvit), salat, hodekål, tomater, spinat, havrekorn, byggkorn, kumelk og svinefett inkludert. Utvalget omfattet 11 727 analyserte prøver, og 98,4 prosent av dem lå under grensen for tillatte verdier.

Trender i restmengder i de 12 analyserte matvarene

Det samme utvalget testes hvert tredje år, og viser oppadgående eller nedadgående tendens. Den totale frekvensen der rester av plantevernmidler oversteg MRL (høyeste tillatte nivå av rester av plantevernmidler), gikk noe ned - fra 2 prosent i 2019 til 1,6 prosent i 2022.

Sammenlignet med 2019 og 2016 sank overskridelsesprosenten for epler, fersken, jordbær, vin og svinefett. For spinat har den falt siden 2019. Det ble ikke funnet for høye verdier i kumelk, som i 2019 og 2016. Overskridelser steg for hodekål, tomater, salat, bygg og havrekorn.

De detaljerte resultatene fra alle kontrollprogrammene er tilgjengelige på EFSAs nettsider, og her ligger også et interaktivt datavisualiseringsverktøy.

EFSA: Lav risiko for forbrukerne

Resultatene fra overvåkingsprogrammene gir verdifull informasjon for estimering av europeiske forbrukeres eksponering for rester av plantevernmidler i kosten.

EFSA konkluderer med at det er lav risiko for forbrukernes helse ut fra estimert eksponering for rester av plantevernmidler i de testede matvarene.

EFSA logo bilde av noen som bruker sprøytemidler