Genmodifiserte organismer

Vurdering søknad EFSA-GMO-NL-2019-163 om godkjenning av den genmodifiserte maisen DP23211 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: VKM Bulletin 2024: 07

Publisert: 14.06.2024

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen DP23211. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen. VKMs oppdraget er delt inn i tre trinn. (lenke oppdragsbrev)

Mais DP23211

DP23211 er en genmodifisert mais som uttrykker det dobbeltrådete RNAet (dsRNA) DvSSJ1, og det insektsdrepende proteinet IPD072Aa. Begge gir resistens mot enkelte skadegjørende billelarver (Diabrotica spp.). DP23211 uttrykker også enzymet fosfinotricinacetyltransferase (PAT) for toleranse for ugressmiddelet glufosinat, og enzymet fosfomannose isomerase (PMI) som ble brukt som seleksjonsmarkør under utvikling.

Søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte maisen er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. De genetiske endringene i mais DP23211 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er dermed tilstrekkelig også for norske forhold. Ettersom det ikke har blitt identifisert særnorske forhold vedrørende egenskaper ved mais DP23211, har VKMs GMO panel ikke utført en fullstendig risikovurdering av maisen.

Om oppdraget:

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging. Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler