Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering - nye resultater fra fisk i Mjøsa

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 48

Publisert: 12.07.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere nye resultater av kvikksølv, dioksiner og dioksinliknende PCB i fisk fanget i Mjøsa opp i mot eksisterende kostholdsråd i området. Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM (Faggruppe 5) har behandlet oppdraget fra Mattilsynet.

Mjøsa er i dag belagt med flere kostholdsråd for fisk, både lokale råd og landsomfattende kostholdsråd. Kostholdsrådene er gitt for å beskytte befolkningen og/eller befolkningsgrupper mot et for høyt inntak av miljøgifter.

Faggruppe 5 har i sin uttalelse vurdert betydningen av å spise fisk med de målte miljøgiftnivåene, både for befolkningen generelt i området rundt Mjøsa og for følsomme grupper. Faggruppen konkluderer med følgende:

Kvikksølv:

Ut fra konsummønsteret av annen ferskvannsfisk enn ørret i Stange kommune og målte kvikksølvnivåer som er funnet i sik, vederbuk, mort, brasme og harr viser beregninger faggruppen har gjort at det ikke er forbundet med økt risiko for helseskade å spise slik fisk, så lenge de landsdekkende rådene som beskytter mot kvikksølveksponering følges.

Dioksiner og dioksinliknende PCB:

Mediant inntak av mellomstor ørret fra Mjøsa vil sannsynligvis ikke medføre en eksponering som går utover TWI for dioksiner og dioksinliknende PCB fra et samlet kosthold. Et høyt inntak av slik fisk vil sannsynligvis medføre at eksponeringen fra et samlet kosthold vil overskride TWI. 

Innholdet av dioksiner og dioksinliknende PCB øker med ørretens størrelse. Inntak av stor ørret, spesielt den som er større enn 6 kg, kan representere en uheldig tilleggsbelastning både for mediankonsumenter og høykonsumenter. 

Leilighetsvis konsum av stor ørret vil imidlertid ikke påvirke eksponeringen i betydelig grad. 

Inntak av sik, vederbuk, mort, brasme, harr og rogn fra lågåsild og sik medfører ikke en vesentlig tilleggseksponering for dioksiner og dioksinliknende PCB, selv for høykonsumenter av slik mat.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler