Hygiene og smittestoffer

Vurdering av risiko knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av bacitracin

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 18

Publisert: 10.05.2006

Hovedbudskap:

I forbindelse med behandlingen av en søknad om registrering av
jordforbedringsmiddel, har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en vurdering av risiko knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av bacitracin. Risikovurderingen besvarer blant annet spørsmål om hvorvidt restinnhold av bacitracin og spredning av produksjonsstammen (Bacillus licheniformis) og antimikrobielle resistensgener fra denne stammen utgjør noen helse- eller miljørisiko.

Alpharma AS i Norge produserer antibiotikumet bacitracin i en industriell fermenteringsprosess ved hjelp av bakterien B. licheniformis. Tidligere ble avfallet fra denne produksjonen solgt til fôrindustri og tilsatt som vekstfremmer i fôr til svin og fjørfe. 

I 1998 ble imidlertid bruk av bacitracin til dette formålet forbudt av EU. Etter 1998 har biproduktet fra bacitracinproduksjonen derfor blitt forbrent eller deponert. Alpharma har i leting etter alternative anvendelser, fått gjort forsøk der dette avfallet er kompostert. Komposten er tiltenkt som jordforbedringsmiddel i landbruket eller som ingrediens i jordblandninger i grøntanlegg.

Faggruppen for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet har på oppdrag fra Mattilsynet foretatt en vurdering av om restinnholdet av bacitracin og spredning av produksjonsstamme (B. licheniformis) og antimikrobiell resistensgener fra denne stammen utgjør noen helse- eller miljørisiko.

Faggruppen konkluderer med at helse- eller miljørisiko relatert til restinnhold av bacitracin i det komposterte fermenteringsavfallet er minimal. Siden produksjonsstammen B. licheniformis er kjent som ikke-patogen og som sjelden forekommer/opptrer som opportunistisk patogen, er helse og miljørisiko knyttet til bakterien betraktet som veldig lav. 

Det er grunn til å tro at det i tidligfasen av komposteringen skjer horisontal genoverføring av bacitracin- og erytromycin-resistensgener til andre jordbakterier på et høyere nivå enn det som naturlig forekommer (bakgrunnsnivå). Dette vurderes av Faggruppen å innebære lav risiko for human helse og miljø.

Kontakt

Andre populære artikler