Plantevernmidler

Vurdering av risiko for akutte helseeffekter ved konsum av epler inneholdende rester av plantevernmiddelet dimetoat

Bestilt:

Rapportnr: Andre innspill

Publisert: 29.09.2006

 
 
 

Hovedbudskap:

Mattilsynet ble 27. september 2006 varslet av Bioforsk om at en prøve av epler har vist et for høyt innhold av insektmiddelet dimetoat. Bioforsk mottok prøven uttatt hos Viken Frukt BA i Lier 12. september. Gjeldende grenseverdi for dimetoat i kjernefrukt er 0,02 mg/kg, mens analysen viste et nivå av dimetoat på 0,09 mg/kg slik at grenseverdien er overskredet. Dette representerer ulovlig bruk/bruksområde i Norge siden det ikke er tillatt å sprøyte med dimetoat i eple. Mattilsynet tok så kontakt med VKM, som har vurdert risikoen for akutte helseeffekter ved konsum av disse eplene.

VKMs Faggruppe for plantehelse og plantevernmidler uttaler følgende:

Spørsmålet i forbindelse med et slikt funn er om det representerer noen helserisiko ved konsum av eplene. Man er her opptatt av en vurdering om inntak av forurensete epler vil utløse helseeffekter på kort sikt, i det et inntak som dette representerer en korttidseksponering. For slike situasjoner er det angitt såkalte akutte referansedoser, det vil si øvre grenser for hvor mye man kan ta inn av det aktuelle plantevernmiddel uten at det skal oppstå noen vesentlig helserisiko. 

Det er viktig å merke seg at ved fastsettelse av akutte referansedoser bygger man inn betydelige sikkerhetsmarginer (som regel 100 ganger), siden mange av de effektene man skal vurdere er fremkommet med studier med forsøksdyr og det således er usikkerhet i overføring i data fra dyr til mennesker. 

Det er også variasjon i følsomhet mellom enkeltindivider som gir grunnlag for usikkerhet i vurderingene. En begrenset overskridelse av en referansedose behøver derfor ikke bety at helseeffekter sikkert utløses, men at sikkerhetsmarginen for helserisiko er blitt redusert.

For å vurdere om innholdet av dimetoat i det aktuelle tilfelle representerer en helserisiko, må man i tillegg til vurdering av referansedosen også beregne hvor meget konsumenter i denne sammenheng spiser av det aktuelle vareslaget. Man tar her utgangspunkt i kostholdsundersøkelser som angir hvor mye forskjellige aldersgrupper konsumerer. 

Ut fra norske undersøkelser (NORKOST, UNGKOST, SPEDKOST) fremkommer små barn
i aldersgruppen 1-4 år som de som relativt sett kan eksponeres for mest dimetoat, siden de spiser mest epler i forhold til kroppsvekten. Siden det i en befolkningsgruppe er betydelig variasjon i konsum av matvarer, vil man for å være på den sikre siden angi inntak av matvaren som tilsvarer 97,5 prosent av det høyeste inntaket. I eksponeringsberegningene tar man også høyde for at det kan være variasjon i innholdet av et aktuelt plantevernmiddel i den enkelte prøve/prøveparti. 

Samlet sett blir inntaksvurderingene betydelig konservative, det vil si at de sannsynligvis overestimerer det reelle inntaket. Vurderingene tar også utgangspunkt i at de som spiser mest av den angjeldende matvaren også konsumerer matvaren med de høyeste konsentrasjonene av plantevernmiddelet. Dette forsterker at eksponeringsvurderingen er konservativ.

Dimetoat omdannes i kroppet til ometoat. Både dimetoat og ometoat påvirker nervesystemet i høyere doser, omdannelsesproduktet ometoat er mer kraftig enn utgangsstoffet dimetoat. I risikovurderingen er det derfor tatt høyde for dette. I den aktuelle saken har man beregnet inntaket hos den mest utsatte gruppen (små barn i alder 1-4 år) ved hjelp av forskjellige eksponeringsmodeller, det vil si matematiske beregninger av inntaksdosen av dimetoat og dets aktive omdannelsesprodukt ometoat sammenholdt med kunsumdata for epler i den aktuelle aldersgruppen. 

Beregninger ved hjelp av disse modellene viser at den akutte referansedosen kan hos de som spiser mest epler, være overskredet 2 til 3 ganger. Dette betyr ikke nødvendigvis at helseeffekter blir utløst ved høyt konsum av epler hos 1-4 år gamle barn, men at sikkerhetsmarginen er redusert og at således sannsynligheten for utløsing av korttidshelseeffekter er noe økt.

Dersom inntak av epler med forhøyet innhold av dimetoat skulle utløse effekter, vil det være kortvarige symptomer i form av hodepine, lett svimmelhet, slapphet, eventuelt lette muskelrykninger i tunge og øyelokk. Ingen av disse symptomer vil vedvare utover noen få timer og vil ikke føre til permanente problemer. Det kan være vanskelig å vite om slike symptomer skyldes påvirkning av plantevernmiddelet eller annen reaksjon på eplekonsum som for eksempel en allergi, eller andre forhold som ikke har relasjon til konsumet av epler.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler