Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 43

Publisert: 28.11.2013

Hovedbudskap:

Det finnes for lite publiserte data til at Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) kan fastsette en øvre grense for trygg bruk av retinol og retinyl-estere (retinylpalmitat og retinylretinoat) i kosmetikk. De studiene som er gjort indikerer at retinolkonsentrasjoner på rundt 0,075% og høyere kan gi irritasjon i huden. For retinyl-estere finnes det for lite dokumentasjon til at VKM kan trekke noen konklusjoner.

Det er konklusjonen i vurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort av vitamin A (stoffene retinol og retinyl-estere) i kosmetikk på oppdrag for Mattilsynet.

A-vitamin består av en gruppe fettløselige forbindelser, inkludert retinylestere, retinol og retinal. På grunn av sine effekter i huden, som for eksempel reduksjon av rynker, er retinol og retinyl-estere mye brukt som ingredienser i kosmetiske produkter som antirynkekremer og fuktighetskremer.

I denne risikovurderingen har VKM sett på hvilke konsentrasjoner av vitamin A (stoffene retinol og retinyl-estere) i kosmetikk som er trygge å bruke på hud. Med trygg menes at de ikke gir negative effekter, som for eksempel irritasjon, i huden.

Endring i regelverk

Retinol og retinylpalmitat er ikke regulert i EU. I Norge har maksimalt tillatt konsentrasjon vært 0,3% retinol og 0,55 % retinylpalmitat. 11. juli i år trådte EUs kosmetikkforordning i kraft i Norge. Samtidig opphørte den nasjonale reguleringen av retinol og retinylpalmitat.

Det innebærer at det nå ikke lenger er noen restriksjon for hvor mye vitamin A som kan brukes i kosmetiske produkter.

Mattilsynet arbeider med kompenserende tiltak og har bedt VKM om å identifisere de høyeste konsentrasjonene av retinol og retinylestere som det er trygt å bruke uten at de gir negative effekter på huden.

VKM konkluderer

VKM har gjennomgått og vurdert relevant publisert vitenskapelige litteratur. Basert på denne gjennomgangen konkluderer VKM som følger:

På grunn av mangelfullt datagrunnlag når det gjelder en eventuell sammenheng mellom konsentrasjoner av retinol og retinyl-estere (retinylpalmitat og retinylretinoat) som brukes i kosmetikk og negative effekter på hud kan det ikke settes en trygg øvre grense for bruk av disse forbindelsene.

De dataene som er tilgjengelig indikerer at lokale negative effekter på huden kan forekomme etter applikasjon av retinol ved konsentrasjoner på omtrent 0,075% og høyere. Når det gjelder retinyl-estere er det ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å trekke noen konklusjoner.

Risikovurdering av A-vitamin fra mat, kosttilskudd og kosmetikk fra 2012

I 2012 publiserte VKM risikovurderingen Risk assessment of vitamin A (retinol and retinyl esters) in cosmetics på oppdrag fra Mattilsynet.

Dette oppdraget inkluderte å beregne hvor mye vitamin A den norske befolkningen eksponeres for gjennom mat, kosttilskudd og kosmetiske produkter, og vurdere om dette inntaket kan ha negative helseeffekter i kroppen som helhet.

De viktigste kildene til vitamin A er animalske matvarer, frukt, grønnsaker, kosttilskudd og hudpleieprodukter.

Vitamin A er nødvendig for mange fysiologiske funksjoner i kroppen, men for høyt inntak kan blant annet føre til medfødte skader hos barn (for eksempel åpen gane eller hjerteforstyrrelser), osteoporose og lokale irritasjoner i huden

Konklusjonen i vurderingen var at deler av den norske befolkningen har et høyt inntak av vitamin A fra mat, og bruk av kosmetiske produkter med vitamin A øker eksponeringen. Bidraget fra kosmetikk er av spesiell bekymring for kvinner i fertil alder.

VKMs beregninger viser at for rundt 10% av voksne kvinner vil inntak av vitamin A fra mat og kosttilskudd alene føre til en overskridelse av det veiledende inntaksnivået. Bidraget fra bruk av kosmetikk kan øke denne andelen til rundt 75%.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler