Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 01

Publisert: 13.06.2014

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert unnskapsgrunnlaget som EUs mattrygghetsorgan EFSA har brukt til å fastsette øvre grenser for hvor mye vitamin D barn og unge tåler.

Bakgrunnen for oppdraget er at maksimumsgrensen for vitamin D i kosttilskuddforskriften er under revisjon. Maksimumsgrensen angir hvor mye vitamin D som maksimalt kan tilsettes per døgndose i kosttilskudd. En slik øvre grense kalles tolerabelt øvre inntaksnivå (UL).

EUs mattrygghetsorgan EFSA fastsatte i 2012 en ny øvre grense (UL) for hvor mye vitamin D mennesker tåler

EFSA fastsatte en felles UL for voksne og unge på 100 mikrogram per dag. For barn i alderen ett til ti år ble grensen satt til 50 mikrogram per dag.

Vanligvis fastsettes tolerabelt øvre inntaksnivå for barn og unge ved å omregne UL for voksne justert etter barns kroppsoverflate eller kroppsvekt. Når det gjelder UL for vitamin D for barn og unge, har EFSA valgt å anta at ungdom tåler like mye vitamin D som voksne fordi de er i rask vekst.

Gjennomgang av vitenskapelige studier

VKM finner ingen vitenskapelige studier som støtter antakelsen om at barn og unge tåler like mye vitamin D som voksne, fordi de er i vekst. VKM mener det ikke er dokumentert at det er en sammenheng mellom utvikling av skjelettet og nivåene av vitamin D i barn i perioder hvor de vokser.

VKM finner ingen studier som har undersøkt høyt inntak av vitamin D hos barn i alderen ett til ti år. VKM finner heller ingen studier som har vurdert om vitamin D-doser i kosttilskudd på mer enn 50 mikrogram om dagen kan være skadelig for ungdom. VKM mener derfor at man ikke kan konkludere med at UL på 50 mikrogram for barn og 100 for ungdom er trygt.

EUs tidligere mattrygghetsorgan Scientific Committee on Food (SCF) fastsatte i 2002 et tolerabelt øvre inntaksnivå på 25 mikrogram vitamin D per dag for barn i alderen to til ti år. For ungdom i alderen elleve til 17 år ble grensen satt til 50 mikrogram per dag. Etter det VKM kjenner til, er det ikke rapportert om helseskader ved inntak av disse dosene.

En prosjektgruppe som besto av medlemmer i VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for denne uttalelsen.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler