Plantevernmidler

Vurdering av klagers argumenter i klagesak for plantevernmiddelet Plenum 50 WG

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 11

Publisert: 13.03.2013

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener det ikke er grunnlag for å endre konklusjonen i helserisikovurderingen av plantevernmiddelet Plenum 50 WG. Grunnen er at det etter VKMs syn ikke har fremkommet nye argumenter eller undersøkelser siden VKM gjorde risikovurderingen.

Mattilsynet vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler i Norge basert blant annet på risikovurderinger fra VKM. Mattilsynet har avslått søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Plenum 50 WG med pymetrozin som virksomt stoff.

Mattilsynet begrunner avslaget med at søker mangler dokumentasjon på generell toksisitet og gentoksisitet, påpekt av VKMs faggruppe for plantevernmidler.

Søker, Syngenta, har påklaget Mattilsynets avslag. Mattilsynet har derfor bedt VKMs faggruppe for plantevernmidler om å vurdere hvorvidt søkers innsigelser og argumenter kan gi grunnlag for å endre VKMs helserisikovurdering fra 2012.

VKMs faggruppe for plantevernmidler har vurdert søkers argumenter, men har ikke funnet grunnlag for å endre oppfatning fra den opprinnelige risikovurderingen. Søkers klage inneholder etter faggruppens oppfatning ingen nye argumenter og heller ingen nye undersøkelser.

Faggruppens hovedkonklusjoner:

  • Søker har ikke kommet med nye data som styrker grunnlaget for å kunne anta at økt forekomst av lever- og lungesvulster i mus og rotter eksponert for pymetrozin skjer ved en mekanisme som er uavhengig av gentoksisitet.
  • Søker har i klagen ikke presentert argumenter mot faggruppens vurdering om at observerte endringer i hjernen til avkom fra eksponerte rotter bør tas i betraktning ved klassifisering av Plenum.
  • Faggruppen er uenig med søker om at data for benzaldehyd kan brukes som referansedata for metabolitten CGA 300407.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler