Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av fire studier der bisfenol A er undersøkt med hensyn til skader under utvikling av nervesystemet

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 30

Publisert: 18.06.2008

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra
Mattilsynet vurdert fire studier der bisfenol A (BPA) er undersøkt med hensyn til skader under utvikling av nervesystemet. Forsøksdyrene har fått lave doser av BPA. VKM konkluderer med at de fire studiene har vesentlige mangler og derfor ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å fastsette en lavere nulleffektsdose (NOAEL) for BPA enn den nåværende NOAEL-verdien på 5 mg/kg kroppsvekt/dag fastsatt av EFSA i 2006.

Uttalelsen fra VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk er basert på en vurdering av design, gjennomføring og resultater av fire studier (Adriani et al., 2003; Carr et al., 2003; Negishi et al., 2004 og Ryan & Vandenbergh, 2006). 

Studienes design har blitt vurdert i lys av internasjonale anbefalinger (OECD) gitt i relevante retningslinjer for testing av utviklingstoksikologiske effekter på nervesystemet i forsøksdyr.

BPA blir primært brukt i produksjonen av polykarbonat, som benyttes til å lage beholdere for mat og drikke (blant annet tåteflasker og oppbevaringsbokser). Stoffet blir også brukt som et beskyttende epoksybelegg i mat- og drikkebeholdere. BPA er regulert i EU-regelverket for matkontaktmaterialer med en migrasjonsgrense (SML) på 0,6 mg/kg næringsmiddel.

EU har nylig (april 2008) oppdatert sin risikovurdering av bisfenol A innenfor rammene av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer, hvor Statens forurensningstilsyn (SFT) og tilsvarende institusjoner i Sverige og Danmark har deltatt i diskusjonen. 

De nordiske miljømyndighetene er sterkt uenige i EUs risikovurdering, som de mener ikke tar tilstrekkelig hensyn til mulige nevrotoksiske effekter under utvikling av nervesystemet.

De mener, basert på de fire omtalte studiene, at det ikke kan utelukkes effekter på læring og hukommelse i avkom ved eksponering for svært lave doser av BPA (0,1-0,25 mg/kg kroppsvekt/dag).

En rapport fra Tyl og medarbeiderne har vært sentral både i EFSAs vurdering fra 2006 og i den oppdaterte risikovurderingen fra EU i 2008. Studien fra Tyl er utført i henhold til god laboratoriepraksis (GLP) og i overensstemmelse med den modifiserte retningslinjen OECD 416, men studien inkluderer ikke funksjonelle tester for å undersøke eventuelle nevrotoksiske effekter ved utvikling av nervesystemet.

De fire studiene av BPAs virkning på nervesystemet har etter VKMs vurdering vesentlige mangler og gir ikke tilstrekkelig grunnlag til å fastsette en lavere NOAEL for BPA enn den nåværende NOAEL-verdien på 5 mg/kg kroppsvekt/dag fastsatt av EFSA i 2006. Imidlertid gir de samlede funnene grunn til noe bekymring.

For å eliminere usikkerheten knyttet til mulige nevrotoksiske effekter ved utvikling av nervesystemet ved eksponering for lave doser av BPA, anbefaler VKM at det gjennomføres en GLP-studie i overensstemmelse med retningslinjen OECD 426 med et bredt konsentrasjonsområde. 

Faggruppen er klar over at amerikanske og kanadiske myndigheter nylig har publisert risikovurderinger (”draft reports”) av BPA hvor det uttrykkes noe bekymring for effekter på nervesystemet og atferd hos små barn. EU-kommisjonen, har i lys av dette, nylig bedt EFSA om å revurdere den tilgjengelige informasjonen om BPA. 

VKMs uttalelse vil bli oversendt til EFSA i forbindelse med deres pågående arbeid med å revurdere BPA.

I denne uttalelsen fra VKM er det også gjort et norsk eksponeringsscenario, basert på tilgjengelige eksponeringsdata for BPA fra mat og drikke, og fra miljøet. Beregningene viser at eksponeringen for BPA i Norge generelt er lav.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler