Ingen verdi angitt

Vitenskapelig høring av søknad GMFF-2022-6232/EFSA-Q-2023-00197 (Søknad 183) om godkjenning av den genmodifiserte maisen DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 12.06.2024

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen DP202216 x NK603 x DAS-40278-9. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen. VKMs oppdraget er delt inn i tre trinn. (lenke oppdragsbrev)

Mais DP202216 x NK603 x DAS-40278-9

Mais DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 ble produsert ved å krysse de genmodifiserte maisene DP202216, NK603 og DAS-40278-9 ved hjelp av tradisjonelle avlsmetoder.

Mais DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 har et forhøyet og forlenget uttrykk av genet zmm28 sammenliknet med det naturlige uttrykket av zmm28 i mais, endringen gir økt avlingspotensial. Maisen uttrykker også genene mo-pat, cp4 epsps og aad-1, som henholdsvis koder for enzymene fosfinotricin acetyltransferase (PAT), 5-enolpyruvulshikimat-3-fosfat syntase (CP4 EPSPS) og aryloksyalkanoat dioksygenase (AAD-1). Enzymene gir økt toleranse for ugressmidlene glufosinat-ammonium (via PAT), glyfosat (via CP4 EPSPS), 2,4-diklorfenoksyeddiksyre (2,4-D) (via ADD-1) og ugressmidler som tilhører aryloksyfenoksypropionat (AOPP)-gruppen av ugressmidler (også via ADD-1).

Den vitenskapelige dokumentasjonen i søknaden for den genmodifiserte maisen er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. De genetiske endringene i mais DP202216 x NK603 x DAS-40278-9 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. VKM hadde derfor ingen innspill til EFSA vedrørende søknaden.

Om oppdraget:

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging. Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Andre populære artikler