Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vitenskapelig høring av søknad GMFF-2021-1530 om godkjenning av den genmodifiserte maisen DAS1131 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 16.05.2023

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen DAS1131. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais DAS1131

DAS1131 er en genmodifisert mais utviklet ved transformasjon av planteceller ved hjelp av bakterien Agrobacterium tumefaciens. DAS1131 uttrykker transgenene cry1Da2 og dgt-28 epsps som koder henholdsvis for proteinet Cry1Da2 og enzymet DGT-28 EPSPS. Cry1Da2 gjør planten resistent mot enkelte planteskadegjørere i insektordenen Lepidoptera (sommerfugler og møll), mens DGT-28 EPSPS gir planten økt toleranse for glyfosat-baserte ugressmidler.

VKMs faggruppe for GMO konkluderer med at den vitenskapelige dokumentasjonen i søknaden for mais DAS1131 er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. Faggruppen konkluderer videre at de genetiske endringene i maisen ikke tilsier en økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. Faggruppen hadde derfor ingen innspill eller kommentarer til EFSA vedrørende søknaden.

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler