Biologisk mangfold

Uvisst om det er sammenheng mellom humledød og lindetrær

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 15

Publisert: 03.05.2017

Hovedbudskap:

Funn av døde humler under blomstrende lindetrær har vært kjent lenge, men fått økt oppmerksomhet de siste årene. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gått gjennom vitenskapelige studier og annen litteratur som beskriver fenomenet. Men hvorfor humlene dør, er fortsatt ubesvart.

Det er Miljødirektoratet som har bedt VKM om å vurdere sammenhengen mellom humledød og blomstrende lindetrær. Miljødirektoratet ba blant annet om en gjennomgang av ulike hypoteser som er lansert for å forklare fenomenet. Miljødirektoratet ønsket også en vurdering av omfanget, og om humledød kan ha negative konsekvenser for den norske humlebestanden.

Hypoteser

Årsakene til at humlene dør er omdiskutert. VKM har delt hypotesene som er fremsatt i fire grupper:

  • at humlene dør av naturlige årsaker 
  • at humlene sulter i hjel fordi lindeblomstene er tomme for nektar 
  • at lindetrærne er giftig for humlene 
  • at humledøden skyldes menneskelig aktivitet

- For enkelte av hypotesene har vi ikke funnet noe vitenskapelig dokumentasjon, sier Anders Nielsen, faglig leder av prosjektgruppen. - Men, vi kan verken stadfeste at humledød skyldes lindetrær, eller at det ikke gjør det.

Det finnes for lite kunnskap for å kunne vurdere om hypotesene om naturlig død og at humlene sulter ihjel stemmer. Hypotesen om at lindetrærne er giftige, anser prosjektgruppen som usannsynlig.

- Det har blant annet vært hevdet at lindenektar inneholder mannose, et sukker som kan være giftig for humler. Upubliserte data samlet inn og analysert av professor Torgils Fossen ved Universitetet i Bergen, viser at det ikke finnes mannose i lindenektar. Dermed kan vi se helt bort fra denne, sier Nielsen.

Hypotesen om menneskelig aktivitet er ikke relevant for Norge. Det er ikke tillatt å sprøyte parktrær med insektmidler.

Foreslår overvåkingsprogram

Arbeidet har avdekket store kunnskapshull om eventuell sammenheng mellom humledød og lindetrær. VKM foreslår at det etableres et overvåkingsprogram for å få kunnskap om omfanget av fenomenet. Overvåking kan gi oss informasjon om hvilke humlearter som er rammet, om alderen til de døde humlene, om geografiske og tidsmessige variasjoner, og om også andre insekter dør av lindetrær.

VKM foreslår også at det iverksettes storskala studier av variasjon i mengde og innhold i nektar fra lindeblomster, ettersom det ikke kan utelukkes at lindenektaren kan inneholde stoffer som kan være giftige for humler. Studiene bør dekke store områder og gå over flere år.

- Hvorvidt humledød forekommer i forbindelse med andre større nektarkilder og om magesekkene til de døde humlene er tomme, bør også studeres, sier Nielsen.

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter er ansvarlig for vurderingen.

Vurderingen ble publisert 03.05.2017.

Kontakt

Anders Nielsen

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

M: 91 35 04 35

Andre populære artikler