Plantevernmidler

Uttalelse om bruk av glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 24

Publisert: 23.06.2009

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet kommet med en uttalelse om bruk av glyfosat i glyfosattolerant mais og sukkerbete medfører høyere risiko for helse og/eller miljø enn bruk av glyfosat i allerede godkjente bruksområder. Det er ikke innlevert noen ny dokumentasjon for preparater eller virksomt stoff som endrer tidligere vurderinger.

 VKMs faggruppe for plantevernmidler er av følgende oppfatning:

  1. Faggruppen har ikke gjort noen ny helse – og miljørisikovurdering av glyfosat og baserer seg på den forrige vurderingen som ble gjort av Rådet av plantevernmidler i 2004. Basert på de dataene som var grunnlaget for vurderingen til Rådet av plantevernmidler, vurderer faggruppen at bruk av det virksomme stoffet glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete ikke medfører høyere helserisiko i forbindelse med yrkesmessig bruk enn for allerede godkjente bruksområder.
  2. I den forrige vurderingen ble det brukt en modell for beregning av yrkeseksponering, og faggruppen mener at ved en ny vurdering må det brukes modellberegninger basert på dagens tre modeller. 
  3. Basert på de dataene som var grunnlaget for denne vurderingen, vurderer faggruppen at bruk av det virksomme stoffet glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete ikke medfører høyere risiko for miljø enn for allerede godkjente bruksområder.
  4. Miljørisikovurdering relateres kun til direkte effekter av glyfosat på miljø. Faggruppen har ikke tatt inn konsekvenser som bruken av herbicidresistente kulturer kan forårsake, som for eksempel: endring i bruksmønster av plantevernmidler, endringer i jordbrukspraksis og resistensproblematikk knyttet til ensidig bruk.  
  5. Faggruppen har tidligere kommet med en uttalelse på effekten av genmodifiserte planter på bruken av plantevernmidler og mulige miljøkonsekvenser (07/240). De mulige langsiktige endringene i bruksmønster av plantevernmidler og den miljørisiko som dette kan medføre må tas hensyn til i en miljørisikovurdering av genmodifiserte planter og faggruppen anbefaler at en slik vurdering bør gjøres i faggruppen for plantevernmidler.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler