Dyrehelse og dyrevelferd

Steril (triploid) laks - vurdering av helse og velferd

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 22

Publisert: 01.11.2023

Hovedbudskap:

Steril triploid oppdrettslaks har generelt dårligere helse og velferd enn tradisjonell oppdrettslaks. Dette kan delvis kompenseres ved å gi laksen fôrtilskudd og ved å endre miljøbetingelser, som vanntemperatur.

Det er hovedbudskapet i en kunnskapsoppsummering om helse og velferd for triploid oppdrettslaks, sammenliknet med tradisjonell laks.

Oppsummeringen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn

Bruk av steril oppdrettslaks er blitt sett på som et mulig tiltak for å redusere risiko for at laks som rømmer fra oppdrettsanlegg kan påvirke villaks genetisk. En måte å gjøre laks steril på er å benytte indusert triploidisering. Det er en metode som gjør at eggene får tre kromosomsett i stedet for to, som vanlig laks har.

VKM har gått igjennom vitenskapelig litteratur, både fagfellevurderte studier og andre relevante rapporter, for å vurdere fiskehelse og fiskevelferd hos triploid laks i kommersielt oppdrett. Kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet av en prosjektgruppe med kompetanse innen laksefiskbiologi, akvakultursystemer, veterinærmedisin, fiskehelse og velferd, virologi, bakteriologi, parasitologi, avl og genetikk.

Resultater

Studier viser blant annet at triploid laks i oppdrett ofte har dårligere helse og velferd enn tradisjonell laks. Triploid laks er for eksempel mer utsatt for misdannelser i skjelett og hjerte, for grå stær, og for hudsår, og tåler stress og håndtering dårligere.

-De fleste vitenskapelige studier konkluderer med at i vanntemperaturer som er optimal for tradisjonell laks, er det ikke signifikante forskjeller mellom triploid og tradisjonell laks når det gjelder oksygenforbruk, oksygenbindingskapasitet og aerob svømmekapasitet, sier Espen Rimstad, faglig leder av arbeidet.

Funn fra eksperimentelle forsøk tyder imidlertid på at den optimale temperaturen for triploid laks er lavere enn for tradisjonell laks. Dataene indikerer også at triploid laks er mer utsatt for hypoksi ved høyere vanntemperaturer. Andre observasjoner i merder eller feltdata peker på at fisken også er mer mottakelig for infeksjon med infeksiøs lakseanemi (ILA) virus og sårinfeksjon med bakterien Moritella viscosa.

-Triploid laks er mindre robust overfor høye vanntemperaturer enn tradisjonell laks, og har andre ernæringsbehov, spesielt når det gjelder fosfor og histidin, ifølge Rimstad.

-Triploid laks trenger derfor andre oppdrettsbetingelser enn tradisjonell laks. Forskning har vist at helse og velferd kan bli bedre dersom forholdene legges til rette, men det er ikke mulig å gjennomføre alle nødvendige justeringer under dagens kommersielle oppdrettsforhold, sier Rimstad.

Usikkerhet og datahull

Noen av konklusjonene er usikre fordi flere av funnene i feltstudier og eksperimentelle studier ikke er konsistente, og fordi det er få godt utformede studier av ulike helse- og velferdsaspekter hos triploid versus tradisjonell laks.

Det er datamangler i forståelsen av faktorer som effekten av tidlige miljøforhold, temperaturtoleranse, samspill mellom ploiditet og genotype og andre genetiske parametre.

Kunnskapsoppsummeringen er godkjent av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd.

Kontakt

Espen Rimstad

Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 959 48 745

Andre populære artikler