Plantehelse

Soppsporer som utvikler mykorrhiza og risiko for biologisk mangfold

Bestilt:

Rapportnr: 2020: 09

Publisert: 25.06.2020

Hovedbudskap:

Det er lite sannsynlig at sopper og bakterier som brukes i mykorrhizaprodukter som skal fremme plantevekst, er skadelige for norsk natur.

Det er budskapet i en vurdering av hvilken risiko sopper og bakterier fra mykorrhizaprodukter kan ha for norsk biologisk mangfold.

Mykorrhiza

Mykorrhiza er en symbiose mellom sopper og planterøtter. Symbiosen er trolig livsnødvendig for de fleste landlevende planter, inkludert jordbruksplanter. I norsk landbruk er det økende bruk av ulike mykorrhizaprodukter for å fremme plantevekst.

Oppdrag

VKM har vurdert risikoen for at seks mykorrhizasopper og seks bakterier som finnes i slike produkter, skal etablere seg og spre seg i norsk natur. VKM har også vurdert om artene kan ha negativ effekt på norsk biologisk mangfold.

VKM har gjort dette på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Resultater

Det finnes bare norske data for to av soppene. VKM antar likevel at de fleste soppene og bakteriene som er vurdert, allerede finnes i Norge.

-Vi anser det som moderat sannsynlig at soppene vi har vurdert, kan etablere seg i de områdene produktene brukes, sier Iben Margrete Thomsen. Hun er faglig leder av arbeidet. Usikkerheten ved denne konklusjonen er moderat.

Når det gjelder bakteriene, varierer sannsynligheten for etablering seg fra veldig sannsynlig til veldig usannsynlig, avhengig av bakterietype. Det er lav usikkerhet ved resultatet.

Også risikoen for spredning varierer. For fire av soppene er spredning lite sannsynlig, mens den er moderat for to av soppene. Derimot er det svært sannsynlig at bakteriene vil spre seg i norsk natur. Det gjelder fem av de seks bakteriene som er vurdert.

-For alle artene anser vi det som lite sannsynlig at etablering og spredning vil ha negative effekter på andre stedegne arter, naturtyper eller økosystemer i Norge, sier Thomsen.

Risikovurderingen er godkjent av faggruppen for plantehelse.

Kontakt

Iben Margrete Thomsen

Medlem av faggruppen for plantehelse. Cand.Silv, Ph.d.

T: +45 22 27 05 00

Andre populære artikler