Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 35

Publisert: 05.11.2010

Hovedbudskap:

Hvor mange krabber kan voksne spise i løpet av et år uten å få i seg for mye dioksiner og PCB? Det gir Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) svar på i en scenariofremstilling som er gjort på oppdrag for Mattilsynet.

- Våre beregninger viser at antall hele krabber som kan spises per år uten at man får i seg for mye dioksinforurensning varierer fra nær sagt ubegrenset hvis krabbene inneholder lite miljøgifter, til i underkant av én krabbe per år hvis den er fanget i områder med høy dioksinforurensning. Det må også legges til at dersom man bare spiser det hvite krabbekjøttet, kan man trygt konsumere langt flere krabber, sier Janneche Utne Skåre, leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, som har hatt ansvaret for denne vurderingen.

Eksempelvis viser VKMs beregninger at i løpet av ett år kan en person på 70 kg spise cirka ti krabber fanget ved Jomfruland, men kun én krabbe fra Frierfjorden før tolerabelt inntak av dioksiner og PCB overskrides.

VKM understreker at scenarioberegningene er grove anslag og at de gjelder kun for voksne. I konkrete tilfeller må det også tas i betraktning hvor mye dioksiner og PCB folk får i seg gjennom andre kilder. For noen befolkningsgrupper kan dette være høyere enn gjennomsnittet som ligger til grunn for de beregningene VKM har gjort.

Oppdrag fra Mattilsynet

EU har fastsatt øvre grenseverdier for dioksiner og dioksinliknende PCB i hvitt krabbekjøtt, men ikke for brunmat i krabbe. Hvit krabbemat (i klør, ben og krabbehus) har svært lavt fettinnhold og inneholder derfor lite dioksiner og PCB i motsetning til brun krabbemat.

Hel krabbe består av en blanding av hvitt og brunt krabbekjøtt og vanligvis konsumeres begge typer.

Mattilsynet ønsket en veiledning fra faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i VKM om hvor mange krabber voksne kan konsumere i løpet av ett år før det tolerable ukentlige inntaket av dioksiner og dioksinliknende PCB overskrides.

Tolerabelt ukentlig inntak

Tolerabelt ukentlig inntak (kalles TWI forkortet fra engelsk: tolerable weekly intake) sier noe om hvor mye et menneske kan få i seg av et stoff ukentlig gjennom et helt liv uten at det medfører helseskade.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler