Fôr

Risikovurdering av XyRex®-produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 43

Publisert: 05.09.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert helsemessig risiko for mennesker og dyr hvis XyRex®-produkter for bruk i tanker med nedkjølt sjøvann (RSW) ombord på fiskebåter for pelagisk fisk skal gå til produksjon av fiskemel/fiskeolje til bruk i dyrefôr.

XyRex®-produkter er antimikrobielle agens med natriumkloritt som aktivt stoff. Mattilsynet har mottatt en henvendelse om godkjenning av XyRex®-produkter for bruk i tanker med nedkjølt sjøvann (RSW) ombord på fiskebåter for pelagisk fisk som skal gå til produksjon av fiskemel/fiskeolje til bruk i dyrefôr. Bruk av XyRex®-produkter på fisk som skal gå til humant konsum er ikke godkjent i Norge.

Det er en forutsetning at bruk av prosesshjelpemidler ikke skal utgjøre en helserisiko for mennesker eller dyr. 

XyRex®-inneholdende RSW vil ikke bli fullstendig avrent fra fisken før denne går til produksjon av fiskemel/fiskeolje. Mattilsynet har derfor bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr, om å vurdere helsemessig risiko for mennesker og dyr hvis XyRex®-produktene med 12,5 ppm natriumkloritt, som anbefalt av produsenten, blir brukt i RSW-tanker ombord på fiskebåter for pelagisk fisk. Faggruppen nedsatte en ad hoc-gruppe som har svart på spørsmålene fra Mattilsynet. Rapporten fra ad hoc-gruppen er diskutert og godkjent av Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr.

Bruken av XyRex®-produktene vil hovedsaklig resultere i frigjøring av natriumkloritt og natriumklorat, som derfor er de komponentene i XyRex®-produktene som kan gi bekymring når det gjelder en eventuell helserisiko. Mengdene av disse stoffene som dannes og overføres med fisken til fiskemel, fiskemel-inneholdende fôr, og til sist i fisk, kjøtt, melk og egg fra dyr som spiser fiskemel i fôret, er ikke oppgitt. 

Denne vurderingen er derfor basert på en verste-fallsberegning med overføring av maksimum mengder av disse stoffene fra XyRex®-produktene, og den tilgjengelige informasjonen om teoretisk overføring i hvert trinn fra RSW-tankene ombord på fiskebåter til fisk og dyre-fôr og menneske-mat.

De estimerte eksponeringene av oppdrettsfisk (hovedsaklig laks) og husdyr for natriumkloritt og natriumklorat i deres fiskemel-inneholdende fôr er alle under verdien for det tolerable daglige inntaket (TDI) på 30 µg/kg kroppsvekt/dag satt for både natriumkloritt og natriumklorat. 

Derfor forventes ingen skadelige effekter på fiske- eller dyrehelse etter eksponering for natriumkloritt og natriumklorat fra bruk av XyRex® i RSW ombord på fiskebåter for pelagisk fisk som skal gå til produksjon av fiskemel/fiskeolje til bruk i fiske- og dyrefôr.

Inntakene av natriumkloritt og natriumklorat hos mennesker fra konsum av oppdrettsfisk eller kjøtt, eller melk og egg, fra husdyr som hadde blitt fôret med fiskemel fra XyRex®-behandlet fisk ble estimert ut fra en verstefalls-beregning hvor man antok at all natriumkloritt og natriumklorat som fisken og husdyrene ble eksponert for akkumulerte i fisken og kjøttet, eller ble overført til melk og egg. 

Disse estimerte verdiene for gjennomsnittlig og høyt inntak av oppdrettslaks, svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, kalkun, melk og egg var langt under TDI-verdiene for både natriumkloritt og natriumklorat på 30 µg/kg kroppsvekt/dag. I virkeligheten vil en betydelig mengde av natriumkloritten bli brukt opp under desinfeksjonsprosessen og ikke ende opp i fiskemelet og deretter i fôret, og både natriumkloritt og natriumklorat vil i stor grad bli utskilt heller enn akkumulert i fisken og kjøttet fra husdyra, eller i melk og egg. Derfor er de reelle eksponeringsverdiene sannsynligvis lavere enn de verdiene som er estimerte her.

Dannelse av biprodukter fra den spesifiserte bruken av XyRex®-produktene har også blitt vurdert. Fordi temperaturene som brukes for koking og tørking under produksjon av fiskemel er langt under de temperaturene hvor dioksiner og furaner dannes, er dannelse av disse stoffene i denne sammenhengen usannsynlig. Også fordi mengdene av klor-forbindelser til stede med fisken er lave, anser vi at helserisiko fra klorerte biprodukter er lite sannsynlig. Men mer data kan være nødvendig for å bekrefte at klorholdige biprodukter ikke dannes i signifikant grad fra bruken av XyRex®-produktene. 

Ut fra data om reaksjoner av surgjort natriumkloritt (ASC) og klordioksyd med proteiner og lipider i kyllingslakt eller fisk, forventes ikke en signifikant dannelse av skadelige, dvs. mutagene, biprodukter etter bruk av XyRex®-produktene. En negativ effekt på kvaliteten av fiskeoljen hvis oksidering av fettsyrer skjer i betydelig grad, kan imidlertid ikke utelukkes.

Utslipp av vann fra RSW-tanker i havneområder er forbudt ved lov i Norge. Konsentrasjonene av natriumkloritt og natriumklorat i vannet som slippes ut fra RSW-tankene fra fiskebåter i åpen sjø under transport vil raskt bli fortynnet vekk fra utslippspunktet, og vil derfor sannsynligvis ikke ha noen skadelige effekter. Den spesifiserte bruken av XyRex®-produkter i RSW-tanker ombord på fiskebåter forventes derfor ikke å gi noen grunn til bekymring for miljøet.

Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr i VKM har ikke vurdert den desinfiserende virkningen som XyRex®-produktene er påberopt å ha, og heller ikke eventuelt potensiale for utvikling av bakterieresistens etter bruk av XyRex®-produktene, siden disse problemstillingene ikke ble reist i bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

T: 91 35 54 79
Send e-post

Andre populære artikler