Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Revus 250 SC

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 22

Publisert: 23.06.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en risikovurdering av plantevernmiddelet Revus 250 SC med hensyn til virksomt stoff og preparat. Revus 250 SC er et nytt soppmiddel med mandipropamid som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent i potet, salat på friland og veksthustomat.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Mandipropamid og preparatet Revus 250 SC er ikke farlig verken ved svelging, hudkontakt eller innånding.

 2) Lever er målorgan for mandipropamid toksisitet ved relativt høye doser. Det er også sett hematologiske effekter.

 3) Det er vanskelig å si noe om stoffets effekter på forbeiningsprosessen på grunn av høye doser i forsøkene. Faggruppen mener at teratologiforsøk med lavere doser ville muligens ha avklart dette.

 4) ADI settes til 0,03 mg/kg kv/dag basert på 2 års forsøk med rotte der NOAEL ble satt til 3 mg/kg kv/dag med en usikkerhetsfaktor på 100 basert på økt levervekt. Faggruppen legger til grunn en oral absorbsjon på 50% på grunnlag av stor variasjon mellom lav  og høy dose (30 – 70% absorpsjon). Dette gir en AOEL verdi på 0,025 mg/kg kv/dag fastsatt fra et 1 års forsøk på hund der NOAEL ble satt til 5 mg/kg kv/dag basert på effekter sett på lever ved dose på 40 mg/kg kv/dag og med en usikkerhetsfaktor på 100.

5) Preparatet blir påført ved hjelp av traktormontert sprøyte og håndholdt utstyr. Beregnet eksponering overskrider ikke foreslått AOEL selv uten bruk av verneutstyr for traktormontert sprøyting mens ved bruk av håndholdt utstyr overskrides ikke foreslått AOEL for mandipropamid med bruk av verneutstyr.

6) Faggruppen anser at bruk av Revus 250 SC vil representere minimal helserisiko ved bruk av verneutstyr.

7) Laboratorie- og feltforsøk med mandipropamid både i jord og vann/sediment, viste relativt rask nedbrytning som avtok etter hvert. Det dannes ingen metabolitter av betydning i jord, men hovedmetabolitten i vann/sediment, SYN 504851, anses som persistent.

8) Modellberegninger for jord gjennomført med en finsk modell, viste en fem ganger akkumulering av initiell konsentrasjon etter 10 års bruk. Denne modellen er basert på finske klimadata og anses som konservativ. Modellberegninger utført av EU viser imidlertid ikke en slik akkumulering etter 10 års bruk. Faggruppen anser at mandipropamid har et visst potensial for akkumulering i jord ved gjentatt bruk under klimaforhold som er relevant for Norge.

9) Samlet risiko for effekter på terrestriske og akvatiske organismer ved omsøkt bruk av Revus 250 SC vurderes som minimal.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler