Plantehelse

Risikovurdering av Phytophthora fragariae - rød marg i jordbær

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 26

Publisert: 14.09.2010

Hovedbudskap:

Det er stor sannsynlighet for at patogenet som forårsaker plantesykdommen rød marg i jordbær vil bli introdusert til nye produksjonssteder i Norge dersom ikke-sertifiserte jordbærplanter blir importert. Import av sertifiserte jordbærplanter vil medføre lav sannsynlighet for introduksjon, forutsatt at sertifiseringsordningen i avsenderlandet fungerer som den skal.

Det er noen av konklusjonene i en risikovurdering av rød marg som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort av på oppdrag for Mattilsynet.

Vanskelig å bli kvitt

Rød marg er en plantesykdom som forårsakes av pseudosoppen Phytophthora fragariae. Pseudosoppen infiserer røttene til jordbærplanter og reduserer vekst og avling. Smitten overføres i hovedsak med jordbærplanter. Smitten kan også spres på andre måter, for eksempel med vann eller jordsøl.

Det finnes lite dokumentert kunnskap om dette. Når sykdommen først er til stede er den vanskelig å bli kvitt, fordi P. fragariae kan overleve i jord uten vertplanter i lang tid (minst 12 år).

P. fragariae er en karanteneskadegjører som det er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er påvist i enkelte områder i Norge, og jordbærareal med påvist eller antatt smitte er underlagt strenge restriksjoner for å hindre spredning.

VKM har vurdert sannsynlighet for introduksjon og spredning

Mattilsynet ønsker å vurdere om dagens regelverk og forvaltningspraksis kan opprettholdes, eller om det bør gjøres endringer. For å sikre et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag har Mattilsynet bedt VKM om en risikovurdering av rød marg med spesiell vekt på sannsynlighet for at organismen spres til og innen Norge via ulike spredningsveier.

Denne risikovurderingen er gjennomført av VKMs faggruppe for plantehelse. Vurderingen baserer seg blant annet på en gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelige dokumentasjon og data.

Konklusjoner fra VKM

VKMs faggruppe for plantehelse konkluderer blant annet med følgende:

  • Med nåværende importbestemmelser er det en middels sannsynlighet for at P. fragariae blir introdusert til Norge via import av smitta Rubus-planter til planting, og en lav sannsynlighet for introduksjon via import av andre handelsvarer. Det finnes imidlertid lite oppdatert informasjon om tilstedeværelsen av patogenet i ulike produksjonssystemer, og det er svært begrenset dokumentasjon på at patogenet kan spre seg på annen måte enn med jordbærplanter. Usikkerhetsnivået er derfor høyt.
  • Uten de nåværende importbestemmelsene er det svært stor sannsynlighet for introduksjon med import av ikke-sertifiserte jordbærplanter. Det er lav usikkerhet ved denne vurderingen. Sannsynligheten for introduksjon ved import av sertifiserte jordbærplanter vurderes som lav, men uten detaljert informasjon om forekomst eller manglende forekomst av patogenet i slikt materiale er usikkerheten høy.
  • Med nåværende bekjempelsesstrategi er sannsynligheten for spredning innen Norge middels for bringebær og maskiner, redskap, fottøy og dyr. Sannsynligheten for spredning med andre spredningsveier varierer fra lav (lovlig omsatte ikke-sertifiserte jordbærplanter, settepoteter, overflatevann, vassdrag og vanningssystemer) til svært lav (resterende spredningsveier). Usikkerhetsnivået er lavt for sertifiserte jordbærplanter og middels for lovlig omsatte, ikke-sertifiserte jordbærplanter. På grunn av begrenset kunnskap om patogenets spredning og overlevelse er usikkerhetsnivået høyt for de andre spredningsveiene.
  • Uten nåværende bekjempelsesstrategi er sannsynligheten for spredning med jordbærplanter innen Norge svært høy. Sannsynligheten for spredning med bringebær er høy og sannsynligheten for spredning med settepoteter, maskiner, redskap, fottøy, dyr, overflatevann, vassdrag og vanningssystemer er middels. Sannsynligheten for spredning med andre spredningsveier varierer fra lav til svært lav. Usikkerhetsnivået er lavt for jordbærplanter. På grunn av begrenset kunnskap om patogenets spredning og overlevelse er usikkerhetsnivået generelt høyt for de resterende spredningsveiene.
  • Alle områder i Norge hvor det dyrkes jordbær er vurdert som utsatte.

Behandling i VKM

En ad hoc-gruppe ble nedsatt av faggruppen for plantehelse for å utarbeide et utkast til risikovurdering. 

Medlemmene av ad hoc-gruppen var: Leif Sundheim (faggruppeleder og leder av ad hoc-gruppen), Arild Sletten (faggruppemedlem), Trond Rafoss (faggruppemedlem) og Arne Stensvand (ekstern ekspert, seniorforsker ved Bioforsk). Risikovurderingen ble godkjent av faggruppen for plantehelse på et møte den 12. august.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler