Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av parasitter i drikkevann

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 28

Publisert: 24.08.2009

Hovedbudskap:

VKM har foretatt en risikovurdering av parasittene Giardia og Cryptosporidium i drikkevann. Risikovurderingen konkluderer med at de fleste i Norge ikke blir eksponert for parasitter i drikkevannet til daglig under normale forhold, og at vannbehandling som reduserer parasittinnholdet med minst 99 % fører til en god beskyttelse mot eksponering for parasitter i norsk drikkevann.

Parasittene Giardia duodenalis og Cryptosporidium kan forårsake store utbrudd dersom de forurenser drikkevannskilder og ikke fjernes eller inaktiveres før vannet når konsumentene. 

Det er gjort flere studier på forekomst av disse parasittene i dyrepopulasjonene i Norge, selv om det også her er begrenset med informasjon.

Innsamlet data indikerer at begge parasittene er utbredte i både ville og tamme dyr, og at arter/genotyper med zoonotisk potensial er relativt utbredt. Data på forekomsten av parasittene i vann før vannbehandling utført på 90-tallet indikerer en generell lavgradig kontaminering, på linje med det som er rapportert fra mange andre land.

Risikoen for at parasittene skal forekomme i drikkevannskilder og forårsake utbrudd er avhengig av en rekke faktorer; forekomsten av parasitter i befolkningen (og dermed risiko for kontaminering via septiktanker, avløp osv.), forekomsten i ville dyr og husdyr i nedbørfeltet til vannkilden, muligheten for forurensning av vannkilden, enten direkte eller ved avrenning, hva slags vannbehandling det enkelte vannverket har, hvor effektivitet av denne vannbehandlingen er mot parasitter, hvor stor risikoen er for forurensning etter vannbehandling (på vannverket eller i distribusjonssystemet), hvor mye ukokt vann den aktuelle befolkningen drikker eller på annen måte får i seg (tannbørsting, vasking av grønnsaker osv.) og befolkningens mottakelighet for infeksjon og sykdom forårsaket av de variantene av parasittene som de eksponeres for via drikkevannet.

Risiko for utbrudd øker når én eller flere hendelser fører til en økt forurensning til vannkilden, sammenfallende med en svikt i eller manglende vannbehandling.

Kontakt

Andre populære artikler