Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 29

Publisert: 21.08.2009

Hovedbudskap:

VKM har, på oppdrag fra Mattilsynet, gjennomført en vurdering av helsefaren ved spredning av gylle (vannblandet husdyrgjødsel) under norske forhold. Det er lagt særlig vekt på mulig spredning av Salmonella, Cryptosporidium, Campylobacter, Escherichia coli og Yersinia enterocolitica, enten direkte til mennesker eller indirekte ved spredning via vann, planter og husdyr.

Eksponeringspotensialet for gylle er særlig knyttet til spredningsmetode, meteorologiske forhold som relativ fuktighet, temperatur og vind samt spredningstidspunkt.

Det er ikke kjent at spredning av gylle skal ha vært årsak til infeksjonsutbrudd i Norge. Større utbrudd med dette som smittekilde er derfor også av denne grunn lite sannsynlig. 

Det er heller ikke kjent om sporadiske enkelttilfeller av sykdom kan ha hatt gylle som smittekilde, men i slike tilfeller blir smittekilden praktisk talt aldri påvist. En slik mulig sammenheng kan ikke utelukkes.

Kontakt

Andre populære artikler