Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert sukkerroe H7-1 Roundup Ready EFSA/GMO/UK/2004/08

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 49

Publisert: 20.08.2005

Hovedbudskap:

Denne uttalelsen er utarbeidet av Faggruppen for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Faggruppen baserer sin uttalelse av genmodifiserte herbicidtolerante H7-1 RR (EFSA/GMO/UK/2004/08) sukkerroe på KWS SAAT AG/Monsantos dokumentasjon og EFSAs retningslinjer. Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte herbicidtolerante H7-1 RR sukkerroe til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Hovedformålet med dyrking av sukkerroe er produksjon av sukker. Produksjon av sukker medfører en rekke biprodukter som er verdifulle fôrvarer.

Faggruppen finner dokumentasjon vedrørende genmodifisering, molekylærbiologisk karakterisering og analyser av genproduktet fra det rekombinante DNA-fragmentet tilfredsstillende. For dokumentasjon av vesentlig likhet, toksisitet og allergenisitet finner faggruppen at dokumentasjon er tilfredsstillende.

Faggruppen konkluderer med at det er blitt utført tilstrekkelige analyser av viktige komponenter til å fastslå at den genmodifiserte sukkerroeen er vesentlig lik foreldrelinjen.

Faggruppen mener at H7-1 RR sukkerroe ikke medfører endret helserisiko til bruk som fôrvare i forhold til annen sukkerroe. Faggruppen konkluderer med at sukker som er produsert fra H7-1 RR er vesentlig likt sukker produsert fra foreldrelinjen.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler