Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert åkermais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21)

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 51

Publisert: 22.09.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante maishybriden 59122x1507xNK603 fra Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds er utført av faggruppen for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Mattilsynet ber VKM om å vurdere den genmodifiserte maishybriden 59122 x 1507 x NK603 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen 59122 x 150 7x NK603 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn.

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra 59122 x 150 7x NK603 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Faggruppen mener at siden adjuvanseffekt av Cry34Ab1, Cry35Ab1 og Cry1F ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes må det kreves av Pioneer Hi-Bred å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av Cry1Ac i forhold til muligheten for adjuvanseffekt av Cry34Ab1, Cry35Ab1 og Cry1F.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler