Fôr

Risikovurdering av GellyFeed-metoden

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 15

Publisert: 06.04.2008

Hovedbudskap:

VKM har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert dokumentasjon vedrørende GellyFeed metoden for behandling av slakteavfall fra laks som skal inngå i fôr til torsk.

Stiftelsen Rubin (senere GellyFeed AS) har siden 1991 jobbet med å utvikle fôr basert på avskjær fra villfisk til bruk i fôr til oppdrettsfisk. På grunn av fare for smitteoverføring, ble det utviklet et eget fôrkonsept GellyFeed, med et hygieniserende trinn (lutbehandling).

GellyFeed AS har søkt Mattilsynet om godkjenning av GellyFeed metoden for behandling av slakteavfall fra laks som skal inngå i fôr til torsk.

VKM har vurdert om vedlagte dokumentasjon av GellyFeed metoden er tilstrekkelig til å oppfylle kravene til metode gitt i Vedlegg 3 til forskrift 29. mars 2007 nr. 511 om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Mattilsynet ba om at vurderingen omhandler biprodukter av laksefisk, det vil her si laks og regnbueørret.

Konklusjonen av arbeidet er at behandling med pH 12 i 16 timer vurderes å tilfredsstille krav om minst 3 log reduksjon av A. salmonicida subsp. salmonicida og IPN-virus, såfremt oppmalingsgraden er
tilsvarende som i forsøkene som er beskrevet i rapporten fra Veterinærinstituttet (Husby 2003).

Behandling med pH 12 i 16 timer vurderes også å inaktivere andre virus som anses å være aktuelle i norsk oppdrettsnæring, Behandling med pH 11 i 48 timer vurderes ikke å kunne garantere tilfredsstillende inaktivering av IPN-virus samt flere andre aktuelle virus.

Kontakt

Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

T: 91 35 54 79
Send e-post

Andre populære artikler