Hovedkomiteen

Revurdering av statistiske re-analyser utført av de Vendômois og medarbeidere

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 43

Publisert: 22.12.2010

Hovedbudskap:

Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) slutter seg til konklusjonene fra ad hoc-gruppen som har vurdert statistiske re-analyser av Monsantos sub-kroniske fôringsforsøk med de genmodifiserte maislinjene NK603, MON 810 og MON 863.

Det fremkommer i en uttalelse som Hovedkomiteen vedtok på sitt møte 14. desember 2010.

Hovedkomiteen vurderer det slik at uttalelsen fra VKMs ad hoc-gruppe ”Vurdering av ny publikasjon om mulige helseeffekter av genmodifisert glyfosattolerant maislinje NK603 og de insektsresistente maislinjene MON 810 og MON 863” publisert og oversendt Mattilsynet 30. april 2010, besvarer oppdraget fra Mattilsynet på en tilfredsstillende måte.

Bakgrunn

I desember 2009 publiserte de Vendômois og medarbeidere en artikkel i tidsskriftet International Journal of Biological Sciences der det ble beskrevet en statistisk re-analyse av sub-kroniske fôringsforsøk utført av Monsanto med de genmodifiserte maislinjene NK603, MON 810 og MON 863. I artikkelen ble det hevdet at forsøkene viste uheldige helseeffekter av de aktuelle maislinjene.

I lys av den omfattende oppmerksomheten publikasjonen fikk, at EUs mattrygghetsorgan EFSA har vurdert publikasjonen spesielt og at en av de omtalte maislinjene, NK603, ligger til beslutning om godkjenning på departementsnivå i Norge, ba Mattilsynet VKM om en særskilt uttalelse i denne saken.

Mattilsynet ba VKM vurdere følgende spørsmål: “Gir den aktuelle publikasjonen grunnlag for å endre konklusjonen i VKMs tidligere helserisikovurderinger av NK603, MON 810 og MON 863?”.

VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) nedsatte en ad hoc-gruppe for å vurdere spørsmålet fra Mattilsynet. Etter planen skulle saken behandles og endelig godkjennes av faggruppen. På grunn av knapphet på tid og fordi faggruppens funksjonstid formelt gikk ut 1. april 2010, ble det tatt en administrativ beslutning om å oversende ad hoc-gruppens vurdering til Mattilsynet, uten endelig godkjenning i faggruppen.

I september mottok VKM et brev fra et tidligere medlem i faggruppen for GMO som kritiserte saksgangen til VKM.

På møtet i Hovedkomiteen 30. september 2010 la sekretariatet den ovennevnte saksgangen frem for Hovedkomiteens medlemmer. Hovedkomiteen fant det uheldig at uttalelsen fra ad hoc-gruppen ikke ble sluttbehandlet i faggruppen for GMO. Hovedkomiteen vedtok derfor å vurdere saken på nytt.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler