Dyrehelse og dyrevelferd

Revidert vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 01

Publisert: 11.01.2011

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på oppdrag for Mattilsynet vurdert sannsynlighet for og risiko ved vertikal smitte av listeførte fiskesykdommer, sykdommer som vurderes listeført og andre viktige fiskesykdommer Videre har VKM gitt grunnlag for å vurdere hvilke sykdommer som bør tas inn i et nasjonalt overvåkingsprogram.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet vurdert sannsynlighet for og risiko ved vertikal smitte av listeførte fiskesykdommer, sykdommer som vurderes listeført og andre viktige fiskesykdommer. Videre har VKM gitt grunnlag for å vurdere hvilke sykdommer som bør tas inn i et nasjonalt overvåkingsprogram.

Vertikal overføring av smitte hos fisk vil si at foreldrefisk smitter avkom via rogn og melke. I vurderingen er begrepet benyttet uavhengig av om smittestoffet befinner seg på innsiden eller utsiden av egget. Listeførte sykdommer vil si sykdommer som Mattilsynet registrerer og eventuelt bekjemper.

Bakgrunnen for oppdraget er at Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har bedt Mattilsynet om å utarbeide et nasjonalt overvåkningsprogram for stamfisk. Stamfisk er foreldrefisk som gir rogn og melke for yngel til oppdrettsnæringen.

VKM konkluderer:

VKM konkluderer med at sannsynligheten for vertikal overføring av smitte vil være avhengig av en rekke faktorer som blant annet mengden smittestoff i rogn og melke og av effektiviteten av desinfeksjon av rogn.

Infeksiøs lakseanemi-(ILA)-virus:

Vertikal overføring av ILA-virus kan ikke utelukkes, men er av liten eller ikke målbar betydning for spredning av ILA i norsk oppdrett. Konklusjonen tilsier at ILA ikke anbefales tatt inn i et nasjonalt overvåkningsprogram.

Infeksiøs pankreas nekrose-(IPN)-virus:

Vertikal overføring av IPN-virus antas å kunne forekomme hos atlantisk laks, men det er ikke grunnlag for å anbefale at denne sykdommen tas inn i et nasjonalt overvåkningsprogram, blant annet fordi den ikke er listeført. 

Nodavirus:

Vertikal overføring hos dagens marine oppdrettsarter kan forekomme. Skal Nodavirus anbefales tatt inn i et nasjonalt overvåkningsprogram må det eventuelt være som et ledd i et større program hvor det stilles krav til driftsformer for å hindre innsmitte av Nodavirus på andre måter.

Salmonid Alphavirus (SAV):

VKM vurderer risikoen for vertikal overføring av SAV å være ubetydelig, og anbefaler derfor ikke at SAV tas inn i et nasjonalt overvåkningsprogram. 

Flavobacterium psychrophilum:

Vertikal overføring forekommer, og stamfisk er en mulig smittekilde for å få overført Flavobacterium psychrophilum både vertikalt og horisontalt. Sykdom forårsaket av Flavobacterium psychrophilum bør vurderes listeført. Sykdommen anbefales tatt inn i et nasjonalt overvåkningsprogram dersom metoder som benyttes for påvisning av sykdomsfremkallende agens blir validert.

Piscirickettsia salmonis:

Vertikal overføring kan ikke utelukkes. En anser imidlertid ikke Piscirickettsia salmonis til å være av tilstrekkelig betydning i norsk oppdrett til å anbefales tatt inn i et nasjonalt overvåkningsprogram.

Francisella noatunensis:

Vertikal overføring kan ikke utelukkes, men ytterligere kartlegging må til før en kan konkludere om hvorvidt Francisella noatunensis bør anbefales tatt inn i et nasjonalt
overvåkningsprogram. 

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB):

Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon som kan danne grunnlag for vurdering av eventuell vertikal overføring av agens og heller ikke om denne sykdommen bør tas inn i et nasjonalt overvåkingsprogram.

Risikovurderingen ble publisert 18.03.2010. Etter publiseringen ble det oppdaget enkelte unøyaktigheter i vurderingen. Revidert versjon ble publisert 26.05.2010. Senere ble det også oppdaget at ved henvisning til referansen Vike et al. 2009 ikke fremkom at dette ikke gjaldt norske forhold. Dette er nå presisert på side 12 og 13 i revidert versjon 2 av vurderingen.

Revidert versjon 2 publisert 11.01.2011.

Kontakt

Espen Rimstad

Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 959 48 745

Andre populære artikler