Dyrehelse og dyrevelferd

Rensefisk og risiko for overføring av smitte til oppdrettslaks

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 32

Publisert: 14.12.2017

Hovedbudskap:

For at det skal være bærekraftig å bruke rensefisk for å fjerne lakselus, må den ikke overføre sykdom til oppdrettslaks.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mat og miljø har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Risiko for smitte og sykdom?

Bruk av rensefisk er en av flere metoder som bidrar til å fjerne lakselus.

Dagens regelverk krever at all fisk, også rensefisk, fjernes fra oppdrettsanlegget når en produksjonssyklus av laks er avsluttet. Mattilsynet vurderer å endre regelverket ved å åpne for gjenbruk av rensefisk over flere produksjonssykluser.

VKM har vurdert om gjenbruk kan gi risiko for overføring av smitte og sykdom. VKM har også vurdert om flytting av rensefisk kan føre til at fiskesykdommen pankreassykdom kan spres fra områder der sykdommen finnes, til områder som er fri for sykdommen.

Størst risiko ved villfanget rensefisk

Både villfanget og oppdrettet rensefisk benyttes for å fjerne lakselus.

- Vi har generelt lite kunnskap om sykdom og infeksjoner hos villfanget rensefisk. Bruk av villfanget rensefisk kan føre til at oppdrettslaksen eksponeres for nye smittestoffer, og den utgjør derved en større risiko for overføring av smitte enn oppdrettet rensefisk, sier Espen Rimstad. Han er faglig ansvarlig for risikovurderingen.

Risikoen kan reduseres ved at rensefisken blir oppbevart og undersøkt før den settes ut i merdene.

Amøbegjellesykdom

VKM konkluderer med at amøbegjellesykdom er den eneste kjente sykdommen der det per i dag er berettiget mistanke om overføring av sykdom fra rensefisk til oppdrettslaks.

- Oppdrettslaks er vaksinert mot blant annet furunkulose og klassisk vibriose. Vi anser at risikoen for at bakterielle sykdommer kan overføres er lav, men den bør ikke utelukkes, sier Rimstad.

Mulig å redusere risiko

De mest brukte rensefiskene er rognkjeks og leppefisk. Rognkjeks blir aldri eller sjelden gjenbrukt. Sannsynligheten for smitte ved gjenbruk av rensefisk gjelder derfor nesten utelukkende leppefisk.

- Det er mulig å redusere risiko ved å unngå gjenbruk av rensefisk som har vært i kontakt med laksefisk som har vært syk. Det innebærer regelmessig og fullstendig brakklegging av anlegg for så vel laks som rensefisk, karanteneopphold og inspeksjoner av fiskehelse, og at bare en liten andel av rensefisken gjenbrukes, sier Espen Rimstad.

Kunnskapshull

Det er begrenset med kunnskap om overføring av smittestoffer fra rensefisk til oppdrettslaks generelt, og spesielt begrenset informasjon om sykdom hos villfanget rensefisk.

Mangel på grunnleggende kunnskap om sykdomsutvikling og fravær av spesifikke diagnostiske verktøy for infeksjoner i rensefisk, er faktorer som begrenser en mere fullstendig vurdering av risiko.

Faggruppen for dyrevelferd og dyrehelse er ansvarlig for risikovurderingen.

Kontakt

Espen Rimstad

Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 959 48 745

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler