Hovedkomiteen | Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd

Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 06

Publisert: 15.02.2007

Hovedbudskap:

VKM ga i 2006 to risikovurderinger vedrørende introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge. Den foreliggende vurderingen er en oppdatering av disse vurderingene og besvarer spørsmål om risiko i ulike situasjoner i Norge våren 2007.

Gitt det trusselbilde som for tiden foreligger, gjør en risikovurdering av introduksjon av høypatogent aviært influensa-virus (HPAI-virus) våren 2007 til villfugl­populasjoner i Norge

Det er tatt utgangspunkt i tre ulike scenarier:

HPAI-virus påvises i Europa hos ville fugler unntatt Østersjø- og Nordsjøområdene vinteren/våren 2007. Ved dette scenario vurderer VKM risikoen for introduksjon av HPAI-virus til villfuglpopulasjoner i Norge som lav våren 2007.

HPAI-virus påvises hos ville fugler i Østersjøområdet vinteren/våren 2007. Ved dette scenario vurderer VKM risikoen for introduksjon av HPAI-virus til villfugl­populasjoner i Norge som lav våren 2007.

Smitte påvises hos ville fugler i Nordsjøkysten og/eller de britiske øyer våren 2007. Ved dette scenario vurderer VKM risikoen for introduksjon av HPAI-virus til villfuglpopulasjoner i Norge som moderat våren 2007.

Gitt introduksjon av HPAI-virus til villfuglpopulasjoner i Norge, gjør en risikovurdering av smitte fra villfugl til menneske i Norge (spesielt smitte via forsendelse av døde fugler)

Risiko for HPAI-smitte til personer som håndterer levende villfugl (for eksempel ornitologer, veterinærer, ringmerkere etc) vurderes som minimal til veldig lav, avhengig av om smittebeskyttelse anvendes på adekvat måte.

Risiko for HPAI-smitte til personer som håndterer død villfugl (for eksempel ornitologer, veterinærer, jegere etc) vurderes som minimal, forutsatt adekvat smittebeskyttelse.

Risiko for HPAI-smitte i forbindelse med håndtering av forsendelser av døde fugler vurderes som minimal.

Gjør en risikovurdering av HPAI-smitte til menneske via produkter (kjøtt, egg, fjær).

VKM opprettholder sin konklusjon fra risikovurdering fra 15. januar 2006 der det heter det at ”Risiko for HPAI-smitte til menneske via produkter (kjøtt, egg, fjær) vurderes som minimal.”

Gjør en vurdering av sannsynligheten for at smitten allerede er i Norge.

Sannsynligheten for HPAI-smitte i villfuglpopulasjonen i Norge vurderes som minimal, først og fremst begrunnet med at omfattende prøvetaking har funnet sted i Norge uten positive funn.

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler