Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 44

Publisert: 23.12.2010

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomført en miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex.

Simplex er et nytt ugrasmiddel med aminopyralid og fluroksypyr som virksomme stoffer. Aminopyralid er nytt i Norge, mens fluroksypyr finnes i allerede godkjente preparater.

Simplex er nå søkt godkjent som ugrasmiddel til bruk i gras til fôr (ikke frø-produksjon) og varig eng og beite uten kløver, samt gjenlegg uten kløver og uten dekkvekst.

Våren 2010 utførte VKM en risikovurdering av mulige helseeffekter av Simplex som ble publisert 29.6.2010. Den foreliggende miljørisikovurderingen av aminopyralid i Simplex ble avsluttet på et møte 25. november 2010 i VKMs faggruppe for plantevernmidler.

VKM konkluderer

Faggruppen konkluderer med at aminopyralid lett kan lekke gjennom jord og ned til grunnvannet. I EU er det fastsatt en grenseverdi for rester av plantevernmidler på 0,1 mikrogram per liter i drikkevann.

Det er stor sannsynlighet for at denne grenseverdien kan overskrides ved bruk av preparatet Simplex.

Nedbrytningstudier med aminopyralid viser at stoffet kan være tungt nedbrytbart i vann og sedimenter. Samtidig brytes aminopyralid lett ned i overflatevann ved påvirkning fra sollys (fotolyse). For øvrig er det minimal risiko for effekter på dyr og planter ved bruk av Simplex.

Mattilsynets vedtak

Mattilsynet har avslått søknad om godkjenning av Simplex (brev datert 21.12.2010). Søknadavslaget begrunnes med preparatets problematiske miljøegenskaper.

I tillegg påpekes det at Simplex/aminopyralid også har betenkelige helseegenskaper, som alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging, fare for alvorlig øyeskade og hudirriterende effekt.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler