Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Floramite 240 SC - bifenazat

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 11

Publisert: 26.02.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en risikovurdering av plantevernmiddelet Floramite 240 SC med hensyn til virksomt stoff og preparat. Floramite 240 SC som er et nytt skadedyrmiddel med det virksomme stoffet bifenazat.

Det er spesielt blitt bedt om en uttalelse om de iboende egenskapene til preparatet, samt uttalelse om effektene i forhold til begrensningene i modell­beregningene og bifenazats egenskaper vedrørende hemolytisk anemi

Preparatet har hatt dispensasjon for bruk i prydplanter og kjerneplanter av frukt og bær i veksthus siden 2005. Det er nå søkt ordinær godkjenning i prydplanter, agurk og tomat i veksthus samt jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Bifenazat og preparatet Floramite 240 SC er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Det er vist å være allergifremkallende ved hudkontakt.

2) Lever, milt, beinmarg og blod er målorganer for toksisiteten til bifenazat. Akutte og kroniske effekter av bifenazat gir hemolytisk anemi. I tillegg har bifenazat gitt histopatologiske endringer ved høy dose i hjernen, hjernestammen og immunapparat i korttidsforsøk. Virkningsmekanismene for disse endringene er ikke klarlagt. I adferdstester er det ikke vist noen eksponeringsrelaterte effekter.

3) Det er sett redusert kroppsvekt, endringer i østrussyklus og forsinket kjønnsmodning i reproduksjonsstudier. Effekter på relativ vekt av eggstokker, binyrer og hypofyse samt forsinket kjønnsmodning hos hanner og hunner gir holdepunkter for at bifenazat kan gi endokrine effekter men dette er ikke tilstrekkelig belyst i de foreliggende studiene.

4) Det er ikke holdepunkter for at bifenazat er nevrotoksisk, gentoksisk eller kreftfremkallende.

5) ADI foreslås satt til 0,01 mg/kg kv/dag basert på effekter som redusert kroppsvekt, kroppsvektøkning, redusert totalt fôrinntak og redusert antall røde blodceller i et 2 års forsøk med rotte og 1 års forsøk med hund der NOAEL ble funnet å være 1,0 mg/kg kv/dag med en usikkerhetsfaktor på 100. AOEL foreslås satt til 0,003 mg/kg kv/dag basert på et 90 dagers og 1 års forsøk med hund med en NOAEL på 1 mg/kg kv/dag, en usikkerhetsfaktor på 100 og en oral absorpsjonsgrad på 30% prosent. ARfD er ikke aktuell ut fra lav toksisitet ved akutte toksisitetsforsøk.

6) Eksponeringsberegninger ved bruk av preparatet ved traktormontert sprøytning og håndholdt utstyr samt ved opphold i sprøytet kultur, overskred ikke foreslått AOEL ved bruk av verneutstyr. Faggruppen anser at bruk av Floramite 240 SC vil representere minimal helserisiko med bruk av verneutstyr.

7) Bifenazat brytes raskt ned og bindes sterkt til jord. Primærnedbrytningen er meget høy i vann/sediment under aerobe forhold og moderat nedbrytning ved anaerobe forhold. Faggruppen mener at sannsynligheten for akkumulering i vann/sediment er minimal.

8) Metabolitten D1989 regnes som relevant i akvatisk miljø og er meget akutt giftig for vannlevende organismer.

9) Avdrift er den klart viktigste tilførselsveien til overflatevann, men nedbrytningen av bifenazat og metabolittene er så rask at faggruppen antar at gjentatt behandling ikke vil gi særlig økt konsentrasjon.

10) Faggruppen vurderer at risikoen for effekter på pattedyr, bier og andre leddyr som minimal.

11) For fugl er bifenazat moderat akutt oralt giftig og moderat giftig til giftig i diett. Eksponeringsberegninger viste overskridelser av grenseverdien til tross for at man justerte ned andel diett fra behandlet areal og ulike fôrtyper i modellen. Rask nedbrytning gjør imidlertid langtidseksponering mindre sannsynlig og faggruppen vurderer risikoen for effekter på fugl derfor som minimal.

12) Samlet risiko for effekter på akvatiske organismer ved omsøkt bruk av Floramite 240 SC vurderes som minimal forutsatt en sikkerhetssone på 1 meter.

13) Floramite 240 SC inneholder et formuleringsstoff som er giftig for akvatiske organismer, men i så liten mengde at faggruppen mener at preparatet ikke medfører noen tilleggsrisiko i forhold til det aktive stoffet bifenazat.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler