Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Fastac 50 - alfacypermetrin

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 26.02.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Fastac 50 med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Det virksomme stoffet alfacypermetrin er et syntetisk pyretroid. Det er søkt fornyet godkjenning av Fastac 50. Preparatet søkes godkjent mot skadedyr i en lang rekke kulturer.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at: 

1) Alfacypermetrin brytes relativt raskt ned i starten, deretter er nedbrytningen langsommere. Det bindes veldig sterkt til jord. Fotolyse kan ha en viss betydning for nedbrytningen.

2) Faggruppen vurderer at akkumulering i jord ikke kan utelukkes da det mangler klimadata for å kunne sammenligne med norske forhold.

3) Fotolyse er en viktig nedbrytningsvei for alfacypermetrin i vann. Primærnedbrytingen i vann/sediment er høy til middels. Faggruppen mener at de foreliggende studier tilsier at sannsynligheten for akkumulering i vann/sediment er liten.

4) Faggruppen mener at årsaken til få funn i overvåkningsprogrammet i hovedsak skyldes at alfacypermetrin bindes så sterkt til partikler. Faggruppen vurderer konsentrasjonsnivåene som modellberegningene viste som relevante sett i forhold til de funn som er gjort.

5) Faggruppen vurderer risikoen for effekter på pattedyr, fugl og meitemark som minimal.

6) Eksponeringsberegninger viste store overskridelser av grenseverdien for bier ved oral og kontakteksponering. Feltstudier ved sprøyting i åpen blomst viste at alfacypermetrin virket repellerende for bier. Feltforsøkene viste effekter i form av forstyrrelser i jakten på føde som varte i opptil to døgn i tillegg til unormal adferd. Faggruppen vurderer risikoen for effekter på bier som svært stor dersom det sprøytes i blomstrende vegetasjon.

7) For andre leddyr er det vist betydelige effekter (dødelighet). Faggruppen vurderer risikoen som svært stor i sprøytefeltet og opptil 10 meter inn i kantvegetasjonen.

8) Alfacypermetrin er ekstremt akutt og kronisk giftig for fisk. Modellberegninger viste overskridelser av grenseverdien ved drensavrenning, men med bruk av sikkerhetssone til vann på 10 meter overskrides ikke grenseverdien. Faggruppen vurderer risikoen for effekter på fisk som minimal tatt i betraktning at sikkerhetssonen overholdes.

9) Faggruppen vurderer risikoen for effekter på invertebrater som svært stor dersom sikkerhetssoner ikke benyttes, men risikoen vurderes som middels ved bruk av 30 meters sikkerhetssone.

10) Faggruppen vurderer risikoen for effekter på alger som minimal.

11) Faggruppen slutter seg til Danmarks vurdering av mesokosmosstudier (EAC på 0,003 µg v.s./l) for alge, zooplankton og makroinvertebrater som er lavere enn beregnede konsentrasjon som følge av overflateavrenning på 0,022 µg v.s./l. Faggruppen vurderer kronisk risiko for vannlevende organismer som svært stor.

12) Dokumentert sterk sorpsjon til partikler ventes å redusere biotilgjengeligheten av alfacypermetrin i vann. Episoder med mye nedbør vil forårsake resuspensjon (oppvirvling) av sedimenter og frigjøring av bundne pyritroider med risiko for effekter på vannlevende organismer.

13) Det er ingen indikasjoner på at preparatet Fastac 50 medfører noen tilleggsrisiko i forhold til det aktive stoffet alfacypermetrin.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler