Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapssammenstilling om vågehval

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 15.02.2022

Hovedbudskap:

VKM skal sammenstille kunnskap om vågehval, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES, har oppført vågehval på liste I. Det innebærer at det er forbudt med kommersiell handel.

Norge har reservert seg mot listingen av vågehval, og kan dermed handle med vågehval og vågehvalprodukter. Norge behandler vågehval som en CITES-liste II-art, og kan gi tillatelse til eksport og kommersiell handel, hvis det foreligger en oppdatert CITES risikovurdering.

Oppdraget

Sammenstillingen skal ha informasjon om:

- Utbredelse: redegjørelse for artens nåværende geografiske utbredelse globalt og informasjon om eventuelle endringer/trender i utbredelse.

- Habitat og livshistorie: kort oppsummering av hvilke habitat arten lever i og dens generelle livshistorie

- Populasjonsstørrelse og trender: historisk og nåværende populasjonsstørrelse og eventuelle trender i populasjonsstørrelse på global skala og i delbestander.

- Habitattrender: informasjon om eventuelle endringer i habitatet til vågehval over tid som kan ha en innvirkning på arten.

- Populasjonsstruktur: informasjon om eventuelle endringer/trender i demografi (globalt og delbestander).

- Trusler: oppsummering av hvilke trusler arten står ovenfor med kort diskusjon om relativ grad av alvorlighet.

- Overvåkning: oversikt over hvilke overvåkningsprogram e.l. som overvåker populasjonsstørrelser og høsting av vågehval (nasjonale og internasjonale).

- Handel: informasjon om nasjonal og internasjonal handel med arten. Informasjonen skal inneholde; beskrivelse av hvordan arten høstes fra naturen, hvilke typer eksemplarer/produkter er vanlig i handel, kvantifisering av internasjonal handel med eventuelle trender og eventuelle trender/endringer i etterspørsel. Informasjonen skal også inkludere eventuell illegal handel/fangst

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

- Eli K. Rueness Åpnes i nytt vindu., VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og CITES (faglig leder)

- Erlend B. Nilsen, Åpnes i nytt vindu. VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og CITES

- Kjersti S. Kvie Åpnes i nytt vindu., VKMs sekretariat, prosjektleder

Kunnskapssammenstillingen skal godkjennes av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES. Den skal etter planen publiseres i midten av februar 2022.

Kontakt

Kjersti Kvie

Seniorrådgiver, ph.d.

M: 930 16 649
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie