Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2014:24

Publisert: 21.05.2014

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gått gjennom og gitt kommentarer til en risikovurdering som EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) har gjort av aluminium i kosmetiske produkter.

Bakgrunnen for bestillingen er at EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) i sin risikovurdering av aluminium i kosmetikk har ment at datagrunnlaget for opptak av aluminium over hud var for dårlig til å kunne utføre en full risikovurdering.

VKM gjorde en risikovurdering av aluminium i mat og kosmetikk i den norske befolkningen i 2013. I denne risikovurderingen konkluderte VKM blant annet med at personer som daglig bruker antiperspirant som inneholder aluminium, risikerer å få i seg for mye aluminium.

Opptak av aluminium gjennom huden

For å beregne hvor mye aluminium befolkningen får i seg fra kosmetiske produkter, brukte VKM en publisert studie av absorbsjon av aluminium over hud av Pineau (2012).

Denne studien hadde noen svakheter, men tilfredsstilte de fleste av kravene i retningslinjene til EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet.

SCCS har på oppdrag fra EU-kommisjonen gjort en tilsvarende risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter.

Rapporten er på høring frem til 26. mai. I denne vurderingen konkluderer SCCS blant annet med at det ikke finnes noen tilgjengelige vitenskapelige studier som oppfyller alle kravene i retningslinjene, og at det derfor ikke kan gjennomføres en risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter.

Ulike konklusjoner

SCCS og VKM har i dette tilfellet dermed kommet til ulike konklusjoner når det gjelder om denne studien av opptak av aluminium over hud kan brukes som grunnlag for risikovurdering.

På tross av svakhetene vurderte VKM at denne kan brukes for å beregne opptak over hud, mens SCCS har vurdert at denne studien ikke kan brukes. Svært ofte er det mangelfulle data eller data av dårligere kvalitet enn man ideelt ønsker tilgjengelig for risikovurderinger.

SCCS sine retningslinjer sier at man ved manglende data for hudopptak skal legge 100% opptak over hud til grunn for beregningene. Etter VKMs mening var det i dette tilfellet riktig å gjøre en vurdering ut fra hensynet til forbrukernes sikkerhet. Når nye studier foreligger med bedre data, kan risikovurderingen gjentas.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler