Plantevernmidler

Innspill til EFSAs offentlige høring av det aktive stoffet klofentezin.

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 30.04.2019

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjennomgått en foreløpig vurdering av helse- og miljørisiko ved det aktive stoffet klofentezin.

Arbeidet er gjort i forbindelse med en offentlig høring i regi av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Det er Spania og Nederland som er utpekt til såkalt rapportørmedlemsland for denne saken. Spania har utarbeidet vurderingen. Risikovurderingen er blant annet basert på stoffets fysiske og kjemiske egenskaper, human toksisitet, rester av stoffet i mat og fôr, skjebne i miljøet, og økotoksisitet. Stoffet er søkt godkjent til bruk i plantevernmiddelet Apollo 50 SC.

VKM har på eget initiativ gjennomgått vurderingen av klofentezin. VKMs innspill er utarbeidet etter en gjennomgang av dokumentasjonen fra søker si rapportutkastet, og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur. VKM ga innspill til vurderingen på EFSAs skjema for høringen og sendte denne 20.12.2018.

Prosess for godkjenning av plantevernmidler

Norge tok inn EUs regelverk for plantevernmidler i en ny forskrift for plantevernmidler sommeren 2015, fordi Norge gjennom EØS-avtalen er tilsluttet EUs godkjenningsordning for bruk av plantevernmidler.

I EU er aktive stoffer evaluert gjennom en gradvis tilnærming:

  • En produsent sender en søknad om godkjenning av et virkestoff til et utpekt rapportørmedlemsland (RMS), sammen med et dossier.
  • Rapportørmedlemslandet utfører en innledende risikovurdering og utarbeider utkast til en vurderingsrapport (DAR) for det nye stoffet, eller en fornyelse av vurderingsrapport (RAR) for et allerede godkjent aktivt stoff.
  • EFSA går gjennom rapportørmedlemslandets første risikovurdering (DAR/RAR) i samarbeid med alle medlemslandene via en offentlig høringsprosess.
  • EFSA oversender sin konklusjon på virkestoffet til EU-kommisjonen.
  • EU-kommisjonen iverksetter en lovgivende beslutning om å ta med/ikke ta med stoffet i EUs liste over godkjente aktive stoffer.

Aktive stoffer er generelt godkjent for en periode på 10 år. Det er mulig for å søke om fornyelse av godkjenningen.

Klofentezin

Klofentezin ble introdusert til EU for bruk som aktivt stoff i plantevernmidler i 2001. Eksisterende godkjenning utløpt 31.12.2018, og søkeren søkte om fornyelse før utløpsdatoen i henhold til eksisterende forskrifter.

I Norge ble klofentezin godkjent for bruk i plantevernmidlet Apollo 50 SC fra 1991. Stoffet ble trukket fra det norske markedet av importør i 2012.

Klofentezin virker mot midd ved å drepe eggene og forhindrer vekst hos midden. Det brukes på en rekke frukt- og grønnsaksavlinger som sitrusfrukter, eple, banan, jordbær, nektarin, bringebær tomat, pepper, agurk, squash og prydplanter.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler