Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen DAS-81419-2 × DAS-44406-6 (søknad EFSA-GMO-NL-2016-132)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 17.06.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte soyaen DAS-81419-2 × DAS-44406-6. Soyaen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området. Vurderingen ble utført i forbindelse med EFSAs (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets) offentlige høring av søknaden, og er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningssystem for utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) til miljøet etter direktiv 2001/18/EF. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom genteknologiloven. I EU reguleres GMO og avledede genmodifiserte produkter både av direktivet og forordning 1829/2003. Forordningen omhandler genmodifisert mat og fôr. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, eller norsk rett. Norge følger imidlertid EUs saksbehandling av GMO- søknadene, i forberedelse på implementering av forordningen i Norge.

Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme eller avledede, genmodifiserte produkter sendes søknaden til kompetente myndigheter i et EU-land. Søknaden videresendes til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra EØS-landene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Vurderingen er basert på en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Genmodifisert soya DAS-81419-2 × DAS-44406-6 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffene glyfosat, glufosinat-ammonium og 2,4-D.

Innspillet ble sendt til EFSA innen fristen 17.juni 2017.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie