Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen GT73 (EFSA-GMO-RX-002)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 10.04.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte rapsen GT73. Rapsen ble i 2005 godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr, og søknaden gjelder derfor fornyet godkjenning i EØS-området.

VKMs innspill til EFSAs offentlige høring av søknaden er utført på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

VKMs kommentarer er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer. Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme sendes søknaden til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EU- og EØS-landene.VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen.

Genmodifisert raps GT73 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffet glyfosat. Innspillet ble sendt til EFSA innen fristen 10. april 2017.

Kontakt

Ville Erling Sipinen

Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

T: 92 04 13 68
Send e-post

Andre populære artikler