Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte genmodifiserte maisen MON88017 x MON810 (søknad EFSA-GMO-RX-017)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 25.01.2020

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om fornyet godkjenning av den genmodifiserte maisen MON88017 x MON810. Mais MON88017 x MON810 er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

Vurderingen ble utført i forbindelse med EFSAs (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets) offentlige høring av søknaden, på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Vurderingen er basert på en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Genmodifisert mais MON88017 x MON810 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffene glyfosat, og er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i ordenen Coleoptera (biller). Mais MON88017 x MON810 ble godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU i 2010. Godkjenningen er gyldig i ti år.

Godkjenningsprosess for genmodifiserte organismer

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningssystem for utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) til miljøet etter direktiv 2001/18/EF. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom genteknologiloven. I EU reguleres genmodifiserte organismer og avledede genmodifiserte produkter både av direktivet og av forordning 1829/2003. Forordningen omhandler genmodifisert mat og fôr. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, eller norsk rett. Norge følger imidlertid EUs saksbehandling av GMO- søknadene, i forberedelse på implementering av forordningen i Norge.

Når et selskap søker om fornyet godkjenning av en genmodifisert organisme eller avledede, genmodifiserte produkter sendes søknaden til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra EØS-landene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

VKMs innspill ble sendt til EFSA innen friste 25. januar 2020.

Kontakt

Andre populære artikler