Ingen verdi angitt

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold

Bestilt: 20.03.2020

Rapportnr:

Publisering: 15.01.2021

 
 

Hovedbudskap:

Hva er sannsynligheten for at krepsdyr som importeres for hold i ferskvannsakvarier, etablerer seg i norsk natur, eller fører med seg smittestoffer som kan spre seg til den rødlistede edelkrepsen?

Det er et par av spørsmålene som Miljødirektoratet ønsker svar på når det ber Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere risiko ved import av krepsdyr for hold i ferskvannsakvarier.

Bakgrunnen er en økende interesse for å innføre krepsdyr for privat hold. Det gjelder i hovedsak ferskvannskreps, men også krabber og reker.

Oppdraget

VKM skal utrede hvilke arter som holdes i Norge i dag, og hvilke arter det vil være aktuelt å handle med i årene som kommer. VKM skal også vurdere om artene vil utgjøre en trussel mot norsk biologisk mangfold, spesielt mot edelkrepsen. Vurderingen skal omfatte risiko for etablering frem imot år 2100, og risiko for at de er bærere av sykdomsfremkallende organismer som kan spre seg til naturen.

Risiko for edelkrepsen

I Norge er det bare én art av ferskvannskreps som forekommer naturlig - edelkreps (Astacus astacus). Den er sterkt truet som følge av krepsepest - en parasittisk eggsporesopp som er dødelig for edelkreps. Eggsporesoppen spres på mange måter, men har i stor grad blitt spredd gjennom utsetting av den invaderende arten signalkreps (Pacifastacus leniusculus), som er en bærer av krepsepest.

En viktig del av prosjektet vil være å identifisere tilsvarende arter som signalkreps som konkurrerer med edelkrepsen, og som sprer sykdommer som rammer den.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) er ansvarlig for risikovurderingen. Rapporten skal etter planen publiseres i midten av januar 2021.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder. Phd.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie