CITES

Import av trofeer av sabelantilope fra Sør-Afrika: vurdering av risiko for bestandens overlevelse

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 25.10.2019

Hovedbudskap:

Per i dag er det usannsynlig at import av trofeer av sabelantilope fra Sør-Afrika vil være ødeleggende for artens overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Sabelantilope er klassifisert som “utryddet i det fri” på den globale rødlisten for truede arter. Sabelantilope er del av et omfattende re-introduksjonsprogram, hvor dyr født i fangenskap settes ut i områder hvor arten holdt til tidligere. Sør-Afrika er ikke en del av sabelantilopens naturlige område. Jakt på dyr avlet i fangenskap i Sør-Afrika vil mest sannsynlig ikke påvirke bevaringstiltak og re-introduksjon av arten til sine naturlige leveområder.

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM utarbeider såkalte Non-Detriment Findings (NDF) i tråd med metodikk publisert av CITES og Verdens naturvernunion (IUCN). I en NDF inngår artens biologiske særtrekk, nasjonal og global status. Det vil si utbredelse, antall, bestandstrender og trusler, forvaltning, kontroll og overvåkning av eventuell handel, og bevaringstiltak.

VKM har gått gjennom tilgjengelige data om biologi og forvaltning av sabelantilope. VKM har oppsummert de viktigste truslene mot re-introduserte sabelantiloper, basert på publiserte data og korrespondanse med forskere som er involvert i re-introduksjonsarbeidet for denne arten.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler